FЫСМЭТ ХАН БЭ РЭhМЭТ ШЭ!

Разделы

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Рассылка

Подписаться на рассылку:


 • email Отправить другу
 • print Версия для печати
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

Оцените содержание статьи?

(всего 36 голосов)
Изменить размер шрифта Decrease font Enlarge font
image

ҒЫСМӘТ ХАН БӘ РӘҺМӘТ ШӘ!

Хыдо рәһмәт быкә!

            Һаҹи Әһмәдшукури мардеј хәбә мәсә ружику жыго һич ҹур бәштә оме зынәныбимон, чы тоно ымруж гыләјән гонә хәбә омәј чәтонру Толышо: Чәмә хәлғи јолә ханәндә, устод, фолклоршынос Ғысмәт Хан бә рәһмәт шә!

            Чандә вахтбе ә фәғыр де Әзројили бә ҹангбе. Һежо мәсејдәбимон ки, нохәшхонәдәј. Фәғырә толышә ҹывонон анә вахти һежо бә шыкыр-шыкырбин деәј, ыштә дасто омә һар чиј кардејдәбин ки, огәтын, нығо быдән, перохнын марде чанго ә јолә Устоди! Шәв-руж чандә кәс толыш һежо бә дывобин бә Хыдо ки, ныгыны бә Ғысмәти ҹони! Һәкимон бә дастпочәбин ки, бырәсын бәчәј имдоди. Ымијән бывотым ки, һежо бәчәвон һисоббе ки, тосә есә әв сәпобе. Сәпо вотеәдә ки, веј вахти јонгоәдә әби. Әмма һар чокнән быбу, боәмә һәммәј гыләј дылвандибе ки, Ғысмәт сәломәте.

            Ғысмәти ки бе зынеј пијәкәс бәпе гуш бәдәј бәчәј сәдо, бәчәј һандә маһнејон. Хыдо офәјәшбе әв бо сәһнә! Гыләј нызымәболоә, лодә мердбе. Кәноо дијә кардәкәс әвоти ки, де ҹони чәј һанде чич бәбе? Сәпо де зубәзу мандејдәбе, гыләј астәбе, гыләјән пуст! Интаси бә сәһнә ки беше, дәпыш ки пегәте бә даст, мусиғи сәдо ки омәј, Ғысмәт бејдәбе ҹо одәм!  Одәм мәтәл әманди ки, анә енержи чыконҹој бәчәј бә лодә ҹонәдә! Бәчәј һанде тәмшо кардәкәс һәни дынјоәдә ҹо һичи һәхәдә фикир карде нәзни! Тәмшо кардәкәсон дыләдә муз бәпәри, чәј сәдо мәсе әби. Һәммәј сәрутин ыштә чәшон бә сәһнә, де дығғәти гуш әдәјн бә  Ғысмәти һандә толышә маһнејон, одәм бә хышмәт әвој! Жәго толыш тәсәввур карде әзыним ки, ләзәт ныбә чәј һандејку! Чәј сәдоәдә анә һәжинәти, анә шинәти һестбе ки, лап бәнә моә шыти певыло әби бә одәми ҹони, гуш доәкәсон һәммәј әбәј бәчәмә хәлғи лап бынә, бәчәј тарых, бәчәј лап ғәдимә ружон, бә Мәдо, бә Атропат! Лап жыбызын Дәдә Зәрдушти сәдо бә одәми јод әвој! Жыбызын, Ғысмәт Чәј Авестәо һандә маһнејон оҹон әвәј, бәмә әросни. Әве һежо жыго зынәме ки, Толыши, Толышыстони огәтә шәхсон гыләјни Ғысмәт ыштәне!

            Һәлә чәј гофе локније-локније бо Толыши һандә лајла вотејдәним! Ым гыләј веј јолә вај-мысибәтбе лап! Мердым әпи ки, огәты ыштә чәшәарсон! Һәзо-һәзо сорон бә Толыши ијән толышон сә омә ғәзијон, мысибәтон, дарды-бәло һәммәј әвој дәәварди одәми чәши вәо! Зоәм әпи ки, бә лајла гуш дој бәпештә рост ныбу бә озоди ҹанг!

            Жәго мердбе Ғысмәт Хан! Хәлғ жијејдә бә жәго мердон һисоб, жәго мердон хәлғ кардејдән әј, зу, ғыввә дојдән бәштә хәлғи!

            Есә мәсәмоне ки, бә рәһмәт шә Ғысмәт Хан! Һәјф! Чокнә бәбе чыми бәпештә чәмә хәлғ, чәмә Толыш, һич ыштәнән зынејдәним! Ки әвәз бәка жәго мердон? Ки де Ғысмәти сәдо, дечәј ғырјәти сәдо бәка әмәни бә ҹанг?

            Иглә дылвандим һесте ки, Хыдо комәг быбу бәчәмә ҹывонә билон ки, әвон вахтәдә нывыштәшоне Ғысмәти сәдо һәм бә ауди, һәмән видео. Дылвандимон бәје ки, Толыш ијән толышон чанә һестин, әмә һежо гуш бәдомон бәчәј шинә сәдо, екранәдә бәвиндемон чәј мыборәкә симо. Ғысмәт ыштән ше бәштә Офәјевони һузур, әмма чәј сәдо ијән чәј мыборәкә симо мандә боәмә. Әв һежо чәмә дыләдә бәбе, чәј сәдо һежо чәмә гушонәдә бәбе, ә сәдо һежо навомәдән сәдо бәка толышон бә озоди, чәј мыборәкә симо һежо чәмә чәши вәдә бәбе, дылванди бәдо бә толышон, әмәни чәмә мыборизәдә һәнијән бә нав бәба!

            Хыдо тыни рәһмәт быкә, хосә Ғысмәт Хан! Вырә вәјшт быбу! Ғәбы де нури пур быбу! Хыдо быбахшы ышты гынон!

            Толыш чанә һесте, Ғысмәтән һежо бәбе!

 • email Отправить другу
 • print Версия для печати
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

Добавить коментарий comment Комментарии (3 добавлено)

 • Опубликовано Ali Nasir, 24 Ноябрь, 2013 23:43:07
  İlahi, zınedəmon bə çəmə bılbılı sədo vey xoşı oməy əve əvı çəmə vəştə vətəno barde bəştə dərqo. İlahi, əy da bə ğıyomət ıştə əbədi vəştədə handə bılbıl ğəror bıdə. İlayi bəy deştə rəhməti mıjdəmand bıkə. Şinə bırəm Ğısmət, bahand Xıdo vəşti boğonədə çəmə moə şinə zıvonədə. Bahand da bə ğıyomət Tolışi bahand. Əmə deştı şe ğəmqin nimon boçi ki, tı çı Xıdo vey piyə bəndonədəş. Tı daim dəməniş, tı bo tojə moəku bəkəson çəmə moə votə şinə lay-layiş. Ey baxtəvərə inson tı vəştədə moəku bej, çı vətəni bılbıl bej. Isətən Xıdo vəşti bılbılij. Tojə vəştı mubarək! əzizə bırəm Ğısmət Xani! Əli Nasir.
 • Опубликовано yaser - iron , 18 Ноябрь, 2013 11:38:11
  chama tolishon imruj ustad xani musibatdan. in gilay yola darde bo tolishi millatiyo. ama hamma de ghismati xatiramon hestbi. av she ammo achay sado mande tolishi osmonada ... xido tini rahmat bika ghismat - ishti ghab rushin bibo ustad.
 • Опубликовано allahverdi Bayramov, 17 Ноябрь, 2013 17:46:33
  İnna Lillahi inna ileyhi raciun. Xıdo rəhmət bıko, yolə ustodi. Çəy handə nəğəmaton sovqat mande bəməno!

Главные новости

|