ЧИЛ ТОJУГУН ТЭК JУМУРТАСЫ?

Разделы

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Рассылка

Подписаться на рассылку:


 • email Отправить другу
 • print Версия для печати
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

Оцените содержание статьи?

(всего 334 голосов)
Изменить размер шрифта Decrease font Enlarge font
image

 

ЧИЛ ТОЈУҒУН ТӘК ЈУМУРТАСЫ?

Адсыз милләтин адсыз мүәллифинә

Хосә һандәкәсон! Зинә "Бизим јол" номәдә сајтәдә толышон барәдә

гыләј материал бешәбе (Bizimyolinfo ).

 Әмәнән нывыштымоне бәвон ыштә ҹәвоб, зинә саат 18:49-дә де әдәб-әркони

вығандымоне ын материал бә һәмон сајт. Хаһиш кардымоне ки, әмәни

хәбәдо быкән ки, материали дәрҹ бәкан ја не. Тосә есә ҹәвоб номәј.

Әве әј едаштејдәмон бәшмә дығғәти.

Толышпресс

Салам, һөрмәтли баш редактор! Фикирләшмәјин ки, бу мәктубу һансыса бир ҝизли нијјәтими өрт-басдыр етмәк мәгсәдилә јазырам. Етираф етмәлијәм ки, һәр икимизин һазырда вәтәндашы олдуғумуз дөвләтин талеји мәни сиздән һеч дә аз нараһат етмир. Чүнки һәләлик мәним халгым да бу дөвләтин тәркибиндә јашајыр. Онун талеји дә бир чох ҹәһәтдән дөвләтин талејинин неҹә олаҹағындан асылыдыр.

Мән сизинлә шәхсән таныш дејиләм. Сизин һаггынызда сон ики ҝүндә сајтынызда дәрҹ етдирдијиниз мәгаләләринизин вә үмумијјәтлә орада охудуғум материаллар әсасында фикир јүрүдә биләрәм. Беләликлә, демәк олар ки, сизин шәхсијјәтиниз барәдә јахшы вә ја пис һеч нә дејә билмәрәм. Бирҹә ону дејә биләрәм ки, һәгигәтән вәтәнпәрвәрсинизсә, мәнсуб олдуғунуз халгын вә тәбәәси олдуғунуз дөвләтин талеји сизи доғрудан да нараһат едирсә, онда һәгигәти ашкар едә биләҹәк бүтүн фикирләри билмәк вә тәһлил етмәјә һазыр олмалысыныз. Мәним вә халгымын барәсиндә сајтынызда ҝетмиш материалы охудугдан сонра мәндә бир сыра суаллар мејдана ҝәлди. Истәрдим ки, сағлам вә гәрәзсиз мүкалимә васитәсилә онлара сиздән ҹаваб алам. Јахшы билирсиниз ки, мән бу материалы башга ресурсларда да дәрҹ етдирә биләрәм. Амма, нәдәнсә, архајынам ки, “оху биринҹи сиз атдығыныз үчүн”, “јајы ҝизләтмәк” сизә јарашмаз! 

Мән бөјүк мәмнунијјәтлә сизин дәлилләринизи ешитмәјә вә онлара өз ҹавабымы вермәјә һазырам. Ҝүман едирәм ки, сиз дә, бәзи башгалары кими, мәним һаггымда Азәрбајҹанда формалашдырылмыш “дүшмән образындан” чыхыш етмәјәрәк, имкан дахилиндә објектив мөвге ортаја гојарсыныз. Мән јахшы билирәм, Азәрбајҹанда мәним һаггымда нә нә ҹүр фикир формалашдырмаға чалышырлар. Тәкҹә ону дејә биләрәм ки, хәјанәт етмәк үчүн һеч дә хариҹдә јашамаға еһтијаҹ јохдур. Инсанын ганында хәјатәкарлыг тохуму варса, ону евиндә отуран јердә дә едә биләр. Мән ҝизләтмирәм ки, өмрүмүн сон 20 илини халгымын тапданмыш һүгугларынын, онун 200 ил әввәл Русија империјасы тәрәфиндән ләғв едилмиш  дөвләтчилијинин бәрпасы уғрунда мүбаризәјә һәср етмишәм. Амма мәним вә мәсләкдашларымын мүбаризәси һансыса бир башга халга гаршы дејил, өз халгымызын уғрунда олан мүбаризәдир! Сон 20 ил әрзиндә мән өз јазылармыда вә чыхышларымда дәфәләрлә хәбәрдарлыг етмишәм ки, Азәрбајҹан республикасыны ишғал етмиш Әлијев кланы орада јашајан бүтүн халгларын вә инсанларын ачыг дүшмәнидир! Ону да демишәм вә бир даһа тәкрар едирәм ки, онларын апардығы сијасәт бу дөвләти сон анда дағытмаға хидмәт едир! Тәәссүф ки, бу ашкар һәгигәти Азәрбајҹан республикасында чох аз адам баша дүшүр, бәзиләри исә һеч баша дүшмәк истәмир. Дөвләтин “титул халгы” өз дөвләтини горујуб сахламагда һәдсиз аҹизлик вә ирадәсизлик нүмајиш етдирир! Она ҝөрә дә һакимијјәтә јахын вә ја онун мәнафеләрини ҝүдән јалтаг мәддаһлар Әлијевләрә гаршы дејилән һәр бир сөзү Азәрбајҹан дөвләтинә гаршы иттиһам кими гијмәтләндирәрәк, сон нәтиҹәдә дөвләтчилијин мәһвини бир аз да сүрәтләндирмәјә хидмәт етмиш олурлар!

Сиз мәнә етираз едәрәк, дејә биләрсиниз ки, халгын һүгугларыны мүдафиә етмәк уғрунда мүбаризә апармаг үчүн мүһаҹирәтдә јашамаг мәҹбури дејил, бу иши Вәтәндә дә ҝөрмәк олар. Ону да дејә биләрсиниз ки, һәбсдән вә тәгибдән горхан бир адам өзүнү халг уғрунда мүбариз кими неҹә гәләмә верә биләр? Мән дә әминәм ки, халгымла бир јердә јашамагла өз мүбаризәми даһа да сәмәрәли вә гәтијјәтлә апара биләрдим. Бурасы һәгигәтдир ки, һазырда АР-дә чохсајлы инсанлар гејри-гануни мәһкум һәјаты јашамаға мәҹбурдурлар вә мән онларын һеч бириндән артыг дејиләм. Орада һакимијјәтә гаршы дејилән һәр һансы бир азад сөзүн сон уҹу һәбсханадыр. Анҹаг истәрдим ки, буну да баша дүшәсиниз ки, Азәрбајҹанда, онун чох вәтәндашларындан фәргли олараг, талышлары тәкҹә һәбс етмирләр, онлары садәҹә олараг һәбсханада өлдүрүрләр! Она ҝөрә дә мән вә мәним мәсләкдашларымын хејли һиссәси Азәрбајҹан һәбсханаларында мәһв олмаг әвәзинә, мүһаҹирәтдә өз мүбаризәмизи давам етдирмәк јолуну сечмәјә мәҹбуруг!

Она ҝөрә дә әҝәр мәним јаздығым материалы сајтынызда дәрҹ етмәк вә ја мәним јаздыгларыма ҹаваб вермәк фикриндә олсаныз, онда истәрдим ки, башга јол сечәсиниз, јәни јалан вә ифтиралар јазмаг әвәзинә, конкрет фактлар вә дәлилләрлә мәним фикирләримин “әсассыз” олдуғуну сүбут етмәјә чалышасыныз! Әҝәр белә едә билсәниз, мән сизә һәдсиз миннәтдар оларам!

һөрмәтлә,

 Фәрмони Фәхрәддин Әбосзодә

  

ЧИЛ ТОЈУҒУН ТӘК ЈУМУРТАСЫ?

Адсыз милләтин адсыз мүәллифинә

Һм... Дејирәм, Аллаһ шејтана ләнәт еләсин! Дүнән ҹаванларымыздан бири мәнә хәбәр верди ки, “Bizim Yol” “талышлар һаггында сенсасион бир материалын” анонсуну вериб. Онун савабы бу олду ки, белә бир адда интернет сајтынын олдуғуну билдим. Ачдым сајты, материалы охудум. Дүзүнү десәм, әввәли лап хошума ҝәлди! “Талыш бөлҝәсини Азәрбајҹандан ајырмаг истәјирләр” вә с. Өз-өзүмә фикирләшдим ки, мүәллиф, ҝөрүнүр, ҹијәрли оғландыр ки, Азәрбајҹанда пантүркизмин бу ашыб-дашараг түғјан етдији бир дөнәмдә “Талыш бөлҝәси” јазмаға ҹәсарәт едиб! Бу бојда анонсун габағында, дүшүндүм ки, јәгин материалын өзүндә дә нәсә охунаглы, мараглы бир фикир ја факт, мәлумат олар.

Амма сәд һејф! Бу ҝүн сајты ачыб, материалы таныш оланда, тамам башга шејләрин шаһиди олдум. Әввәла, сәһәрин ҝөзү ачыландан материалы ҝаһ гојурлар сајта, ҝаһ да ордан ҝөтүрүрләр. Икинҹиси, материалда “Талыш бөлҝәси” әвәзинә, анҹаг “талышлар”, “талыш әсилли вәтәндашлар” вә с. ифадәләрлә кифајәтләнибләр. Нәһајәт, ән башлыҹасы, материалын мүәллифи дә мәлум дејил (бах: Bizimyolinfo ).

Фикирләшдим ки, нә етмәлијәм? Кимә вә нә ҹүр мүраҹиәт етмәлијәм? Ахы мүәллифин һәлә ады бир јана галсын, онун киши ја гадын, оғлан вә ја гыз олдуғу, јәни ҹинси да мәлум дејил! Она ҝөрә дә “Адсыз милләтин адсыз мүәллифинә” јазмагдан башга чарәм галмады. Әслиндә бунун ҝүнаһы мәндә дејил, сајтын баш редакторундадыр. Јәни о марагланмалы иди ки, Мәшәди Ибад демишкән, бу мәлуматы верән кишидир ја арвад? Баш редакторун икинҹи ҝүнаһы да одур ки, о бојда анонсун габағында белә бир сәвијјәсиз вә әһәмијјәтсиз материал вермәклә “чил тојуғун тәк јумуртасыны” тәзәдән бизә хатырлатмалы олду. Нә дејим, Аллаһ сәнә рәһмәт еләсин, Ҹәфәр Ҹаббарлы!

Мәни гынамајын

Охуҹу мәни гынаја биләр ки, нијә материалын өзүнү сахлајыб, башга мәтләбләрдән сөһбәт ачырам. Чарәм јохдур! Чүнки материалын өзүндә ҹаваб вериләси бир шеј јохдур ахы! Буна бахмајараг, орда оланлар һаггында да фикирләримизи бир аз сонра јазарыг иншаллаһ! Амма бурда әсас мәсәлә бу материалын өзү дејил. Арада-бәрәдә белә материаллар Бакы мәтбуатында өзүнә јер алыр вә биз онлара ҹаваб вермәји өзүмүзә сығышдырмырыг. Чүнки дәјирман өз ишини ҝөрүр, чах-чах исә баш ағрыдыр! Гој ағрытсын! Чохдан өјрәнҹәлијик! Сөзүн доғрусу, дүнәнки анонсда “Талыш бөлҝәси” ифадәсинә раст ҝәлмәсәјдим, һеч буна да ҹаваб јазмаздым. Редаксија ки өзү өз јаздығындан имтина едиб (ел арасында буна башга ҹүр дә дејирләр, амма мән о ифадәни биләрәкдән ишләтмирәм; охуҹу өзү баша дүшәр ки, сөһбәт нәдән ҝедир), јәни бир ҝүн әввәл бир ҹүр, сабаһысы башга ҹүр јазыб, онда, мәним гәнаәтимә ҝөрә, бу мәсәләнин ајрыҹа изаһата еһтијаҹы вар. 

Адынызы дејин!

Тәбиәтдә вә ҹәмијјәтдә һеч нә сәбәбсиз олмур. Һәтта илк нәзәрдә бизә тәсадүфи ҝөрүнән чох һадисәләрин дә сәбәби, көкү олур. Нечә илләрдир ки, талышлар һаггында Азәрбајҹан мәтбуатында јазылан һәрзә-һәдјанларын (башга нә ад вермәк олар?!) алтында ја һансыса бир гадынын имзасы олур, ја да үмумијјәтлә мүәллифин ады вә сојады ҝөстәрилмир. Бу да бизә әсас верир ки, һәмин мәсәләнин көкүнү, сәбәбини арашдыраг. Инанмырам ки, сајтын јарадыҹы һејәти (башгалары да о ҹүр) бундан хәбәрсиз олсун. Амма бу мөвзуну дилә ҝәтирмәк Азәрбајҹанда һәр оғулун һүнәри дејил. Орда-бурда, чајханада, мәтбәхләрдә, күнҹ-буҹагда өзләрини әсл вәтәнпәрвәр адландыран азәри-түркләри чохдан дәридән-габыгдан чыхырлар ки, мәнсуб олдуглары милләтин “адыны она гајтарсынлар”. Бу ифадәни нијә дырнаға алдым? Чүнки бу чох мараглы, һәтта, әҹаиб бир мәсәләдир! Инсанын өз адыны, ҹоғрафи адларын вә с. дәјишмәси ади бир һалдыр вә һеч кимдә тәәҹҹүб доғурмур. Амма һарда ҝөрүнүб ки, милләтин адыны “она гајтарсынлар”? Јәни, әҝәр бу инсан топлуму һәгигәтән халг/милләтдирсә, онун јаранышдан өз ады олмалыдыр! Бәс бу неҹә топлумдур ки, сон јүз илдә һәр әлинә гәләм алан онун адыны истәдији кими дәјишир, јәни она “тәзә бир ад гојур”, бу топлумун нүмајәндәләри дә һеч нә олмајыбмыш кими, башлајырлар өзләрини о ҹүр дә адландырмаға?! Әввәл мүсәлман дејирдиләр, сонра татар дедиләр, бир нечә ил һәтта түрк адландырылдылар, сонра јенә дә тәзә – “азәрбајҹанлы” адыны гојдулар, 1992-ҹи илдә тәгрибән бир ил әрзиндә јенә дә түрк олдулар, сонра јениси ҝәлди вә јенә дә тәзә/көһнә ад гојду: азәрбајҹанлы! Ахы буна нә дејәрләр?

Кимсәнин ағлына ҝәлмәсин ки, ҝуја мән халгы тәһгир етмәк фикриндәјәм. Әсла! Ҝөрүнән кәндә нә бәләдчи? Рәсул Гулијевин тәбиринҹә десәк, “олан будур”!

Соруша биләрләр ки, бәс мәнә нә истиси ја сојуғу ки, бу милләтин ады нәдир? Ҹавабы чох садәдир: Јухарыда артыг гејд етдијим кими, адәтән бизә шәр-бөһтанла долу материаллар јазанларын нә өз ады, нә дә онларын ҹинси әксәр һалларда мәлум олмур. Мән дә дејирәм ки, һеч олмаса, бу заваллыларын милләтини биләк дә! Биләк ки, һансы халгын нүмајәндәсидир бу јалан вә ифтираларын мүәллифи! Ахы бу, ҹинси вә ады мәлум олмајан мәхлуг башга бир халг һаггында јазырса, онда ҝәрәк, ән азындан, өзүнүн һансы халгын нүмајәндәси олдуғуну билдирсин! Кимсә дүшүнә биләр ки, “јәгин утаныр”. Белә баханда, утанмаг һеч дә пис иш дејил. Амма мән дә суал едә биләрәм ки, адам өз милләтинин адындан нијә утанмалыдыр?

Она ҝөрә дә мән белә мөвзуларда јазаркән, һәмишә гаршы тәрәфдән онун һансы халгын нүмајәндәси олдуғуну елан етмәсини истәјирәм. Доғрусу, мәним веҹимә дә дејил ки, ким өзүнүн милләтини неҹә адландырыр. Әҝәр өзүнүзү “азәрбајҹанлы” адландырырсынызса, адландырын, сөзүм јохдур. Мәним сөзүм онадыр ки, әҝәр сиз һәгигәтән “азәрбајҹанлысынызса” вә бу термини “түрк” термини илә ејни мәнада ишләдирсинизсә, онда бәс нијә түрк олмајан вә түрклә һеч бир ҝенетик бағлылығы олмајан талышлары, ләзҝиләри, аварлары, күрдләри, парслары (татлары) вә башга халгларын нүмајәндәләрини зорла “азәрбајҹанлы” јаздырырсыныз?

“Bizim Yol”ун јаланлары

Биринҹи јалан: “Rusiyanın Azərbaycanda növbəti separatizm layihəsi”. Ағ јаландыр! Чүнки бу јаланын алтында иҹтимаијјәтә чатдырмаг истәјирләр ки, ҝуја талышлар өзләри мүстәгил Талыш дөвләти гурмаг истәмирләр, Русија исә онлары буна тәһрик едир. Әҝәр бир халг өзү буну истәмәсә, кәнардан өзүнә аз-чохһөрмәт гојан һеч бир дөвләт вә ја башга сијаси гүввә белә бир лајиһә ортаја гојмаз вә гоја да билмәз! Бу мәнада, “Bizim Yol”ун ананим мүәллифинин өтүрдүјү мәлумат “дәм-дәм һалвасыны” хатырладыр. “Һалва-һалва” демәклә исә ағыз ширин олмур! Буну ки билирсиниз...

Икинҹи јалан: “Rusiyaya gedən milli azlıq nümayəndələrinin problemləri tezliklə həll olunur, onları Azərbaycana qarşı çıxışlara təhrik edirlər”. Ағ јаландыр! Һеч бир нәфәр дә олсун талыш ортаја чыхыб дејә билмәз ки, Русијада онун проблемләри “тезликлә һәлл олунуб”. Һамы неҹә, талышлар да елә. Сиз Бакыда отуруб, елә фикирләширсиниз ки, бура ҝәләнләр јағ-балын ичиндә јашајырлар! Елә дејил! Әҝәр сөһбәт мәндән - Фәхрәддин Әбосзодәдән ҝедирсә, мән өзүм Русијада һеч сијаси сығынаҹаг да ала билмәмишәм. Мәнә “мүвәггәти сығынаҹаг” вермәклә кифајәтләнибләр. Бунун да мәнасы одур ки, нә мәним, нә дә аилә үзвләримин һеч биринин бу өлкәдә һеч ишләмәк һүгугу да јохдур! Ону да дејим  ки, бүтүн бунлар Русија дөвләтинә һеч дә башыуҹалыг ҝәтирмир. Амма нејнијәк ки, бу дөвләт индики дөнәмдә бу ҝүндәдир, јәни бурада кимин кимә ишләдијини тәк Аллаһ билир! 

Үчүнҹү јалан. “Şimal ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz təxribat ssenarisi barədə “Bizim Yol”a sensasiyalı məlumatlar verdilər”. Ағ јаландыр! Бурда нә сенсассија вар ки? Белә чыхыр ки, ја бу “Bizim Yol”ун коллективи фил гулағында јатыб, дүнјада ҝедән просесләрдән бихәбәрдир, ја да онларын аноним мүәллифи садәҹә олараг о коллективи бармағына долајыб! Нијә? Чүнки һамыја бәллидир ки, биз һеч вахт өз мәрам вә мәгсәдләримизи һеч кимдән ҝизләтмәмишик вә ҝәләҹәкдә дә ҝизләтмәк фикриндә дејилик! Биз ачыг-ашкар бүтүн дүнјаја бәјан едирик ки, мәгсәдимиз мүстәгил Талышыстан гурмагдыр! Она ҝөрә дә орда-бурда “сенсасијалы” мәлуматлар ахтармаг әвәзинә, ачын бизим “Tolishpress.org” сајтыны, ордакы материаллары охујун.  

Бир шеји дүзҝүн јазырсыныз: “Mənbənin bildirdiyinə görə Azərbaycan vətəndaşları olan talışlar arasında bu millətin Rusiya elmi dairələrində yüksəlmiş nümayəndəsi Fəxrəddin Әbоszоdənin rəhbərliyi ilə genişmiqyaslı iş aparılır”. Амма бундан дәрһал сонра јенә дә јалан дејирсиниз: “Onun təşkilatının rəhbərliyində Nəsir Mirzəyev və Bilal Əliyev adlı şəxslər də təmsil olunur”. Бахмајараг ки, бизим тәшкилатда олан талышларын һамысынын адыны вә сојадыны јадда сахламаг имканым јохдур, амма бир шеји там мәсулијјәтлә дејә биләрәм: Бизим тәшкилатда о адда шәхсләр јохдур! Ҝөрүнүр, сизин мәнбә кимләрләрсә өз шәхси һагг-һесабыны бизим һесабымыза чүрүтмәк фикриндәдир. Баш тутан иш дејил!

Даһа бир јалан: “F.Әbоszоdə və onun ətrafındakı adamlar talış əsilli Azərbaycan vətəndaşlarını yığaraq toplantılar keçrir, onları ianələr yığmağa, qohumlarını, tanışlarını təşkilata qoşmağa məcbur edirlər. Mənbə bildirib ki, separtçıların təkliflərini rədd edə iş adamlarına qarşı müxtəlif təqib-təzyiqlərdən istifadə olunur. Evlərinə, avtomobillərinə basqınlar təşkil edilir, hədə-qorxu mesajları yazılır”. Ағ јаландыр! О, ҹинси мәлум олмајан аноним мәнбәниздән тәләб един ки, һеч олмаса гој бир факты сизә тәгдим етсин! Елә бир факт јохдур вә ола да билмәз! Билирсиниз нијә? Чүнки бурдакы талышлары өз халгынын мүстәгиллији јолунда мүбаризәјә мәҹбури ҹәлб етмәјә һеч бир еһтијаҹ јохдур! Онларын бөјүк әксәријјәти көнүллү сурәтдә бу мүбаризәдә иштирак едирләр вә нә лазымдырса, өзләри ону да едирләр. Бизим һеч кимдән мәҹбури пул вә с. алмаг фикримиз олмајыб вә олмајаҹаг да! Бизим нәзәримиздә, халгын мүстәгиллији уғрунда мүбаризә мүгәддәс, јәни Мәккә зијарәтинә ҝетмәк кими бир шејдир! Орасыны билмәмиш олмазсыныз ки, зорла Һәҹҹ олмаз!

Нөвбәти јалан: “O, çıxışların birində “Rus ordusu abxazlardan əvvəl Azərbaycanda talışların köməyinə gəlməliydi” deyə öz missiyasını ifşa edən fikirlər səsləndirib”. Ағ јаландыр! Мән һеч вахт вә һеч јердә белә бир ифадә ишләтмәмишәм! Баҹара билирсинизсә, мәнбә ҝөстәрин ки, охуҹу бәлкә, һеч олмазса, мүәјјән мәсәләләрдә сизә инанды! Соруша биләрсиниз ки, нијә демәмишәм? Ҹаваб верирәм: Она ҝөрә ки, абхазлар да, талышлар да, Загафгазијанын башга халгалары да мәлум рус-иран мүһарибәләри нәтиҹәсиндә Русијаја бирләшдирилибләр. О заман Русија дөвләти өһдәлик ҝөтүрүб ки, “әбәди олараг бу халглары һеч бир башга дөвләтә вермәсин”. Амма болшевикләр рус дөвләтинин һәмин өһдәлијинә хилаф чыхараг, абхазлары, осетинләри вә б. Ҝүрҹүстана һәдијјә етдиләр, талылары, ләзҝиләри, аварлары, парслары, күрдләри вә онларла башга халглары вә етник груплары зорла бирләшдирәрәк, ҝәлмә көчәри түркмән тајфалары үчүн тарихдә һеч бир вахт мөвҹуд олмајан “Азәрбајҹан республикасы” адында сүни бир дөвләт гуруму јаратдылар. Бу мәнада, һәм 1918, һәм 1920, һәм дә 1991-ҹи илдә һәмин дөвләт гурумунун атасы вә анасы мәһз Русијадыр! Сиз “азәрбајҹанлылар” исә, нанкорлуг едәрәк, ҝеҹә-ҝүндүз Русијаны сөјмәк вә тәһгир етмәклә мәшғулсунуз! Биз талышларын исә, абхазлар вә б. илә јанашы, Русијадан нәинки инҹимәјә, һәтта ону сөјмәјә дә һаггымыз вар! Русија бизә хәјанәт едиб, сизә јох! Она ҝөрә дә мән абхазлар барәсиндә елә сөз дејә билмәрәм. Мәним истәдијим одур ки, һәр бир халг Аллаһын она вердији һаггы бәрпа етсин, јәни өз мүгәддаратыны өзү тәјин етсин!

Даһа ики јалан: 1) “Təbliğat vasitələrində ... ölkənin tarixi qəhrəmanları ilə bağlı çaşdırıcı, yalan məlumatlar verilir”. Ағ јаландыр! Бүтүн дүнја билир ки, онун-бунун торпагларыны, тарихини, гәһрәманларыны, адәт-әнәнәсини вә с. һәдсиз бир һәјасызлыг вә утанмазҹасына өз адына јазмагла мәшғул олан “азәрбајҹанлы” адландырдығыныз сизләрсиниз! Бизим, шүкүр Аллаһа, башга халгларын милли гәһрәманларына һеч бир еһтијаҹымыз јохдур! Јалан да ки бизим әгидәмизә вә иманымыза зидд олан бир әмәлдир!

2) “Azərbaycanda yaşayan az saylı xalqların guya diskrminasiyaya məruz qaldığı, onların mədəni hüqüqlarının belə tanınmadığı iddia olunur”. Ардынҹа јазырсыныз: “Bu gün Azərbaycanda əksər vətəndaşları əzən və bilavasitə yarıtmaz idarəçilikdən qaynaqalanan çoxsaylı problemlər var. Vətəndaşlar siyasi, sosial hüquqlarını həyata keçirmək istəyərkən böyük təzyiqlərlə üzləşirlər. Bu, ölkənin hər yerində belədir, təkcə milli azlıqlar yaşayan bölgələrdə yox”. Ағ јаландыр! Нијә? Чүнки, биринҹиси, әҝәр сизин јаздығыныз кими, өлкә һәјатынын бүтүн саһәләриндә сонсуз сајда проблемләр варса, ола билмәз ки, милли мүнасибәтләр саһәсиндә онлар олмасын. Икинҹиси, бош-бошуна ҹәфәнҝ сөзләр јазмаг әвәзинә, факт ҝәтирин, фикирләринизи мәнтиги јолла сүбут етмәјә чалышын! Фикир верин, биз неҹә јазырыг: Лап бу јахын ҝүнләрин бириндә Москвада Азәрбајҹан Ҝәнҹләри тәшкилатынын нүмајәндәләри илә ҝөрүшдә онларын рус һәмкарлары хаһиш едибләр ки, Азәрбајҹан республикасынын “азәрбајҹанлы” әһалиси илә јанашы, орада јашајан башга халглар һаггында да онлара информасија верилсин. Ҝөрүшдә иштирак едән ҝәнҹәли бир ҹаван оғлан (адыны өзүм јазмырам), һәм дә садәҹә “ҹаван оғлан” јох, Русија Азәрбајҹан конгреси идарә һејәтинин үзвү онларын фикри илә разылашараг, белә дејиб: “Јахшы, биз сизә Азәрбајҹан республикасында јашајан башга халглар һаггында да данышмаға разыјыг. Амма бир шәртлә: Талышлардан башга!” Русларын онун бу сөзүнә тәәҹҹүбүнә ҹаваб олараг, һәмин ҝәнҹәли бу сөзләри дејиб: “Мәсәлә бурасындадыр ки, бизим президентимизин талышлардан хошу ҝәлмир. Она ҝөрә дә јухарыдан бизә тапшырылыб ки, талышлар һаггында данышмајаг”! Неҹәди? Дејәрсиниз ки, ҝуја бу, јаландыр, ја да онун өз шәхси фикридир? Дејә билмәзсиниз! Чүнки бизим һәм ҹанлы шаһидләримиз вар (һәм дә бир јох, ики шаһид!), һәм дә бу галмагалын сонрасындан хәбәрдарыг. Билирик ки, бу сөһбәтдән сонра һәмин ҹаван оғлан Конгресин иларә һејәтиндән кәнар едилиб вә с... Инди ҹаваб верин: Әҝәр бир дөвләтин президентинин талышлардан хошу ҝәлмирсә, бу нә нағылдыр сиз јазырсыныз? Талышлары инандырмаг истәјирсиниз ки, ҝуја биз гардашыг?! Һәр биринизин үрәјиндә талыша нифрәт вар! Буну там мәсулијјәтимлә јазырам! Елә олмасајды, һеч олмаса бириниз етираз сәсинизи  галдырардыныз ки, нијә “Талыш бөлҝәси” “Ҹәнуб бөлҝәси” олмалы, талышларын әксәријјәти зорла “азәрбајҹанлы” јазылмалы, талыш кәнди Озобижон “Ҝүнәшли” олмалыдыр, Талыш ханлығы “Ләнкәран ханлығы” јазылмалыдыр, дәрсликләрдән “талыш” сөзү там ҝөтүрүлмәлидир вә с.? Амма буну да билин ки, бу, бизи гәтијјән нараһат етмир! Чүнки биз өз мәгсәдимизә доғру инамла ирәлиләјирик. Биз әминик ки, сизин о сахта дөвләтинизин ахырына аз галыб, лап аз галыб! Бу бахымдан, сизин ашағыдакы сөзләриниз биздә аҹы гәһгәһәдән башга бир шеј доғурмур! Јазырсыныз: “Həm Azərbaycandakı milli azılıqların durumu, həm Rusiyanın apardığı növbəti əməliyyatın uğursuzluğu Azərbaycanın bu bəlanı yaşamayacağından xəbər verir. Bu anlamda zəmin yoxdur”. Өзүнүзә тәскинлик верирсиниз, анлајырам сизин һалынызы вә ејни заманда бу дурумунуза аҹыјырам! Јазыглар олсун сизә!  

Сөзарды әвәзи

Мән бу материалы јазыб баша чатдырандан сонра, белә гәнаәтә ҝәлдим ки, ону "Bizim Yol"ун редаксијасына ҝөндәрим. Чүнки сајтын материаллары илә таныш оландан сонра мәндә белә тәсәввүр јаранды ки, онн јарадыҹы коллективи һөкумәтә аз-чох мүхалиф мөвгедә дурур. Әҝәр доғрудан да беләдирсә, онда јәгин ки, редаксија мәним бу ҹавабымы јерләшдирмәк үчүн өзүндә ҹәсарәт тапар. Тапмаса да, ејби јохдур! Бизим өз сөзүмүзү чатдырмаг имканларымыз кифајәт гәдәрдир. Амма билмәк истәрдик ки, “Bizim Yol”ун ҹәсарәти нә гәдәрдир?
 • email Отправить другу
 • print Версия для печати
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

Добавить коментарий comment Комментарии (3 добавлено)

 • Опубликовано Aboszoda, 09 Март, 2013 14:25:27
  Тыни жыго әвом нәзним! Чок фик быдә: чә мәғалә мыәллиф толыш ни! Бәзне бе ки, һәмон ә "аноним мәнбә" толыше! Чумчыко әјо кали мәсәлон һестин ки, тырк зыне әзыни әвони.
 • Опубликовано SHAFAHAT, 08 Март, 2013 13:11:18
  Boli dəsti xətdən və anonimlikdən belə anlayıramki bu məqalənin müəllifi elə bizim talış ... .Səninlə oxşar familli talış.Bəlkədə səhv edirəm.Hər halda jurnalisti olduğu qəzetdə qulağının dibində başqası bu cürə yazmağa cəsarət etməzdi:)
 • Опубликовано Metleb, 07 Март, 2013 19:08:04
  ƏLA, TUTARLI CAVAB BELƏ OLAR !

Главные новости

|