O

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 5 )
image


OƏ  

         əaə ə 80-ə oo oxojəə ə eeaojə, eekə a ejə əғғo һəxəə əj əə əҹ əe  “aka ” aəə. əғғ aə  əe oka əoəə, joə Ajəə jə ojҹo ooəə. Əjo oə əe  ə oə , ə eeaojə, ə eekə a  oəjo əko. ə əe k, ə ҹo o  əəə,ooəə eə oҹ kaeəə eekə əoo  ə əjo eejə əojə һoəə. ko oo oxəə e e, xəə e ooejə oəə. ə ə əo oejə ғ,  һəok, һa-һə ə ejk. jo o o  xə j aə aə ao һe  k, okəə jə 15 ə ҹoə oə  eekə ҹəһəo oəə jə 50 ə e ҹo əoəe...     

         ə eekə oo əə o jə ka 120 o (һa ao oejə 150 o). əғə əəo һҹəəə ə ka jeəo əə? e joə һo eəo, jaoo 79 o, əekəo 78 o, ko 67 o, ejə jə oao 47 o kaeə. Əa oo...

         Ao aə əғғ, ə oo oə o, əjjoһo kaə oһ, a əə akə əo o ojə k, oə əһo oə ə əkoe, ejə əғ ə xjoə əkoe. һəxəə ooo aə oo oo, ako, oə ə oo, 10-15 əғ xa ə xjoo aae, ə jo oj əe.

         əo əj ajo aa Joə Kəoəə jə a əə ə Һəəə aje.        

          aғo Һəə əһə əғ oə oək ə 1910-ə o. 1920-ə o Ax əo Ҹəak əe Ғo һae. 1935-ə o һaəe  Koxoə əkəəə. 25 o jəə ғə, eə , 7 o əo -ə ko kaəe e ə o əһə əə kao - Һəəo əə jə e əһ aғje ə ҹo...  

         Һəəə a 1935-ə o 25 əə əj aə ə kə Һkə xa. ə eəə Һkə xa əe 21 . əəə əғo (aғ) 1937-ə, oxoəəə əxja e kə oə 1938-ə o oə ə (kə oə 2 əə ə jo). aəoe əo һa ə oə, ə kə: aғ, J, a, , Jaa, aaһ, əxja jə əһ һoə.

         Һəəə a һaojəe ə əə һəəj:

     Joə oə aғ ooxjəe ojҹo (ok) ee akə akə.

      ə oə J ə kaəe ojҹo oo ee ə o akə.

      eə oə a əһ əe ojҹo (ok) ee exakə-jj akəə.   

      oə oə һaəe akoə oexk əə. Eə oə oə ko kaejə ə jəə - Joə Kəo joə əkəəə ə xoəə ... (xa ə ə eəe: Һəəə a əjə əə (aғje ҹəo oə) ooxjə exakə-jaja akə, ko kaejə һəoə əkəəə, oakə əһəe). 

      eҹə oə Jaa ə ə əe ojҹo ee ҹə-oakkə akə. Eə ko kaeə ə oxo ajo aa joə əxoəə.  

      əə oə aaһ ooxjəe ojҹo oexk . Eə ookok əə eə ə ejə, əһə һғғoe, e e ako ejə jə ooə əһəə.

     Һaə oə əxjo ə kaəe ojҹo oo һəo . Eə  jejə eə xjo ə ҹ -oooəə, ako ejə e e.

                                                     *

          Һəəə a aoo əə əə əə ejə əғ eoejəə: aғ һee 30, J 35, a 15, 11, Jaa 7, aaһ 5, əxja 8 ə əғ, əə... 

         oһə eeəə Һəəə a e əx ə əjə ə xjo ej ejk:

 - Əғ aə ej joəə, aə oke. Əғ ka ejk һ oһə e ə, һ əj əkoə ə. Əғ Xo ojə, əj jə Xo ҹo kaejə - əo.

         oəə  һa əғ eəə ə, əғə , ea, o, oe əəj: Һə e “ə oe” ə əkəj, “Ғəһəoə oə” o əəj. ( ə əj Һəoa aһxa əəj kə jə əəoa əkə ə kə 1978-ə o əoe “Ғəһəoə oə” ғə ea).  Һəo əkəoəə e, eə əһa. əһ əj əeə e koj ə əkəj ə. ə, aaғ, əə һee o ejə əғ e, ə һee. Əo əe k, əəoo ə əkəj oə ҹo kaə aa. Eə koo e ə ə, aə...

 

         2010-ə o jə a 10-ə aoo ə ə Һəəə a ə, əoeoe əj a oə jej. aaaһ oəo, ə Һəəə a əə !.. Һəəə a ok aə, ғəғe, ҹooe. əj ejə əə o xəə əəe e?

         jəe e oəo əo, ҹəjəəə һəəkə-ə, əə, əə, akoə, xə, o oһə kaeəə ə һejə oeə oə, aə ojə, oə ee! Һəəə a ə oe:  jə kaejə ə ғajo; o oejə, ə əejə. xa eғae oəjə, xəəҹoə һəxəə, Һəəə a oe:

- əə ə j һaə ə e: eoe jə kəe. Һ ə ə kəə. eoe, һa-һə Xo ғəəғə kaejə, a okə ee əe əj o?                                                          

-əj, j okoo, xooo, eooo ə jo ojə ooəjə o: 1) ej һae, 2) ej ə eғae, 3) jə ko kae-əһə kəe, 4) əə o e ae, 5) ə һa ə k oe e, 6) e һəəkə kae, 7) əə əə һe, 8) ə ej e əe, 9) ғəһ-ғəə eae, 10) e əғ kae...jə ҹo əəo əһ ejə.

- aə, ə ao oəjo һəo oo e , e Ғo, e əə ə əəə x, əəə e. K e əə-oo aə-əəo ə əejə, ҹo xə ejə, oə kaejə. K ə ojə, əoəə aejə...  

                                                       *

         Һəəə a ҹo ae əj əəə ғa ғəjғ əһoəə aej? eһə əo, ə xa, ғғəə oə, əə-əko ə kae, jo-kə e, ə oae, ə o ejə ғjə oj... Һəə ҹo-ҹəə һəo xə əəj, aə ҹo əj.

         20 oe k, əo kaəe əғo əə Һkə. Һkə xa e Ax əo Ҹəa һoə Һeja kəe. Ə һəoə Ҹəae k, ooxjəe eһa ee əəə aə, e Ka ə ҹo eo əoo xjoə oəoe ə ə Axaek, əjoə ə aaxa. Əjo һeje , aəkə ae, oəkə oəj ee ə əə,  əəo Kəoəə əəə ... 

         xə, əғ Һəə 1990-ə ok oə eeə o əoeə. Һakaə eə əj o oeəə, ojə ə oə, eə ə- oxə ғa oejə ə ҹojə. Aəə -e kəə joə oə aғ jəe e ə oə əə. Əa Һəəə a aj ə, oəe:

- aəjo, Xo əһə kə ə ə, joə əe, okə ee. ejə ə һəxə joəəj, һa jə, əəe. e ae əj əjo əe, o əj ҹ kə, a əəə o əe…  

 

         oə əғo ok jə kaejə ə jəe. Һəə Һkə xa xəə axoəə əa e kə oə əxja kəə. əxja e Һaҹ Һҹə kə əokə xak e o. eo əxja k kae ə jə. Һəəə a əə jəj a kəə, Xo əj xa oə əһə kə, ok aejəe əə xəəə. Eəə kəə ə kaejə, əj o ok oəejə һəo Əғə xa, Xo əjə xəəҹo ə!  

                                                     *

         Һəəə a xjo aə əj һəə eeao ҹəһəo (eə ə jə kə ojəə). Jə Һəəə a əəə, o-һoə , oə- kə xjoə aəə ejə oҹ kae, aoə - akə, ajəə- əə, oə-ajkə... əj eje, aəoe ə jo xəə һəo, һajo һee ka 5-6 əғ, əo əjə oxəə əғ , aaaһ, əə əə ə - ojə. xə, “xə ” һ kəə oə əo:

1) a Һəə oə+ ə a kə (aoə- akə);

2) Һaҹ һej a oə+ Kəəaj Əғə a kə (aoə-akə);

3) aa əa oə+ əһ Һəə kə (aoə-akə);

4) Һa aғ oə+ əakə kə (aoə-akə);

5) a əjja oə+ əjjə aғ kə (a əə);

6) a əһə J oə+ a kə (aoə-akə);

7) ҹaa  oə+eja  əxja kə (aoə-akə);

8) һə Kə oə + Əə Əa kə (a əə);

9) ao Kə oə +ea aaһ kə (a əə);

10) aғ Һəə oə + aһxa əə kə (ajəə+ əə);

11) əһja əһə J oə + һə Kəəaj aa kə (əə + ajəə);

12) a aғ oə + Kəə o kə (oə+ ajkə).

                                                        *                                        

         Һəəə ajə e oje ə aook. ə əə e k, ok aejə ə əə xəəə, ə əə oje k, o-aoo ə xəғ, əə xəəə e əj-ҹo aejə. ə ə jəə, əjoəə e, һəə jəə, ҹo əəkəoəə eje əj aoo һə:

         ookok aaһ jejə ooəə, oo һə əxja eə xjo jejə -oooəə e ko һə-ə, ako ejə e e. əxja ə oə (əa, a)  jəə ooo ee һғғ akəə һaeə. oo Һəə  ə e-aa ə əaғ-һəə əj əə əoə e əə əo kaejə əə jo: 

          eo əkoə oə ə əxja aғo kə: əxja 10-ə əə һaə oə aa əkəəə əaoe. əkə eko, əһə əəkk ғaejə ə aej...       

         əək-ook ə əkə, ҹooə əəj aooə oəə: əһəjə, һəoə Һəəə a o-aoo əoə əғə һo ejə.

         Һa oə ə oə eəe okə kə-ə. Ҹəjə joə jə һə əəғə əə oəo. ə ғəəҹ a əejə ə eo, eəo, koə kaejə. Xəjəoə Һəəə a e xəғ ojə əo oə əkəj.

         Һəəə a əə-əҹo eo ə ə jo һa əə. 12 əə (oə-kə) əoe a əһ. a kə əo – ə һoə əə e əə ojҹo aja ee a o akəə, 2 ə kə əə (ea, Ajə) һajəə ak -ee eeəə һaejə. əə je aa a oə e ee 2-ə kəəj...  

      jo e əəkəoəə ə Һəəə a aooə a oejə: əə aғo Aa aaһ oə ooa -J əһəə e e akoj. əə aғje E a oə əһejəə Ə-ajəə əjəə kaa ko kaejə...

         E, əə, əə... o һa aһəə Һəəə a əғo һee ə ə. Joə xjoe, jo һa əə əe, kə ee! Jə ə eə j һee joəə? Һo kaejə, a ə Һəəə a ə һəəaxə ee joəə!

        Aaһe aja

              bayrami@box.az

 

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|