1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 8 )
image

 

 

                  ƏƏ AA              

       

           (oek)


       1930-ə o “o jo-jo, oa aə jo” axoəə eje ae əjo jo ək kəxa Kəə. ək ae e ah-o ə oə aə. e ko əo-əjə jo kae ə, eoe. oə ə həə əeəə o-ao ə e ək oe əj: 

       - ə, ək, ao eə kə-ə, əeғə-əho ,  kəo e-e oə, oj e jə”. Əa ək əə Һə-O eə-okə ojə Kəə əeə e ae jeəe. 

       ə əoə əo eəə aə xah kae ə əək:

       -əe e jəj, ҹoj əa.

        əəə ək  o e o e ae. əoe o ək ҹoho jo əo kə ajə aə. o əə əj kəo e, ooe əj o aa. ə o eoe oə, ooe əj o Xaə. eoə eoe əj oə, əj kə, ha o o kaoe əə-əə o, kə e e əғ.  

   aə eoə əoək oəj, hajə kə Ғə jəj, əjo ae, ojə e kəo e: ea, ja, Xaə. Oxoəəə eo ə ooəə eəə aə əoə ax əjo kaə ҹə oxək ae. Ғə əə kae ə əjjə ə ə e jo ə, e Һəjə ək ə ҹo, oo oj hə ə aə o jo kae, ooe: 

   - ə Xo ғo , ə əj aeje, əe ə.   

   ejғəə ao ək jə oe, kə eəeəe, k aeəe, oə, ehə oe. e o ғəəҹ kaeəe, aəj xjo oəeəe. 

   oə ao oəə ə ə ə ə (Ja) Һooəə aha kəj eəeəe. ə e xojə əjə e xo oəj, xjoə , oo kae əjə kə e-oə kae. aha hee əj oə, əjə kə: Һə jə Xa. əj xaə hoəə hee, o Xaoə, hajə oaəə ə e.

   ae əje, ja e, aə ə eoə kəə o ojəə, kəə aə əoj əғ, h-həo kae, həoə ə aə ҹo ee, ae, oə oə əғ a ə ao. eəo ək jə  kəkə əj Ғə eəə-eəə jəo aəə a ҹ, eho. Һ həo oe eə, aəe əo a-ao...

    aha əəo ha koj əeəe, aj-ғə, oə, a oə əjəe. Jəo əj aj oeə, əəj ə eə, əj əə ə aə oə eə.  

    oғ o eə k, eҹoə əj Xaoə- aha aə hoə əoғ ojə, kəjk oeə k, əғ eə. Һoə xək aeəə ə aha eə ə a, oeə ə aa əjo, ə ək kə. Һoə a ə əjə o . aəəj ha ə oaeə ə aə, ə Һoo, əjə a ojə, ə jə a xao eə. ək ə kə oaeəə Xaoə  eғaə əj, ғaeə əəj kə. Һoə əo kaeəə aha oeə:      

    - Һoə, ə ə Xo ə, ғajə əj əohae, əe jo eə, e aə, e aə jəo oəə, əo ao ə. Xo ə okə o ə!

      Xo koj jəkə, Xaoə jə Ғa eҹ kəə e aə-ekaəe, əa əғ ə. Xaoə h o əaə ək kəə aeə ə əғ, əj kə eə, əj o eғaeə əəj ə o, ojə oə. Һa ə ғo keə, axo kaeə ə əғ-ғaə...   

     oə xjo, kə əə, həoə aeə. əə eə kə eə, ə o , ə əo ə eə. əə k, həəaxə ka eə: oə əo ə, Xaoə əə okoojə oxə əjo eə. hoək e a aaə, Xaoə aeə, oə oə jə aeə. Ғəəj joə hoə aa əғ ə h oo əa,  h kə əə j ə, ə ha ə. ə ə əə j aak əə. aa əj hə oəoə, həə əə kae,  eoe ə.   

    aa ə ə əo əje: ə həə əeəə, ə hajə oə əҹ ə əə ae. Ҹoo aə əjə jəjo hee, ejə ae ə. əҹ ə əh Xaaok əo aeə, o a əə eə oeə ə kə k, ə əə  aa . ə əə əə əҹ əeə aeə, əəjo jə e eə.    

     e o ko eə əj,  oojə ə ə. o əə əoə eə k, o ə əə . Oəoəə  əe jeəoe əj, əa ə ə o a ojə, aəo eeəə əj əjə e ə. əj ҹəoə aeə ə , ə kə.  

   jo aa oə eə. oeə:” əj oəj ə xjo”. aa əj əeə ə , ə ka oə ajoə əhə ojə. ə o əaeə əə əə hoə oə, əjk ə ə kəo ojə. o əə ə əə kaə oə, okə əoe, ə eh-ehə həəj ojə ə aa, əj əə ə ə eə, ə ҹoə e jeəe ə...

   oə jo e-e əə Һə-O oғ ojə, əə ə əhəə oə e-e e eə. aəə Xok o aa əj xəə o oeə, ə hajə - Aғəkə əj eə; oə əə ə kə eə aeə. aa həo Əə oə əə ə hoə ғə kaeə. xoə əo ə aha ə Ə ə a xoə oə o ojə, Ə ə ə aə ə eə. k kaeə k, ə hoə ə oə əjə ə Ə aə...  

   aa əjo ҹo koəə əə əəə ko kaə Ə aha a kaeə, oeə:

    -o oə -e əo ajə oeə, kə həə ə hə-əkə əə, ək kaeə, kə ə əo ja e? ajo əə ooha kaeə…

    aha oeə:

   - k ə Xo, kəo hee, oəoə hee. oə Һə eao əə haeə, oə o ə kaeə. oə əe oəj.

   ejə ohə ə eə. ax-əə əeə. aha e ko əəə ajə oeə Ə kəj o oə. j o-jəəo xəj-o ojə, e e e-aə əjə kaeə, oə ə aj əj əj aeə əə kə, oə oə Һə. 

   Һ əo kəə, h ə ə  oə, eəə, əəəə oə ə o o eə: ə k, ajoə ғəo, jə ex, aje oeə. oə eeə ə əə hə, ə ғғə jə, ə eəҹə jə a, ə eeə. aha hajə j e jəə ko kaeə, ə kə haəə, aəə kəə oeə. Һə ə jəə əkəəə əe, ə-ə ə kəə eə. eo k kəə eə, hə-jə  o kaeə kəj koo həəj ə oə e, oə ehə oe eəə o-o ojə, e kəғə, -əғ kə. ja o e k, əj ao h oeə...     

     əok kəj xjoə, oə eo eə. Һə jeəe əjə əo kə, əjə ə oə keə, ə xəə əojə, əj jəxoo eeə ə əə a, e oə a oeə əəj a ə-əə, oə ha əə ə a-x əojə.

      o ho ə, aəa əo kaeə, həo e o əjə oə ə əғə aeə, əғə aeə. o əe k, əj ғə ə əo ekaeə, ə-əə, a-əə, aoəə aə jaə-oə, xjəjo-əo oəjo e ə-oə eojə, ə həjə - aj aha, ə ҹo eə oəo o ojə. oə o o-o ə hə axa, ja jə Xa, ja Һə kəjə ə ҹ oeə, əj həjə e kə... 

      aha oeə eeə koj kə, oj eə k, hə, jə (əj e jə əj oə) aə ax e oə ҹ əo kaeəə.  

      Һəoə jəo kəj ə oeə ə kə. ə o əeəə əəo əə əo əeə. əeə ə əə k, kje o əjo e əeə, ə? eə: oə əғ əə ə əkjə oə, əj əj, əj aə hoə jəə oə a-x əə e-e əeə. aha əəeə k, o oə heo ə ə- eeəjə, oə aə ax o oeə, oeə... aha ok əjə, heo əjo - əəə eə ə ə, eə.

     aha o eəə aejə əj oə eə o oə, həjə e-e o ojə əj. əkjəo ə əj ə xjo əə kəjə a eə...Əa oə ə həə əo o aeə, ə kaeə, hə oə, ə kə e ko -ҹəo eoeə. Aoo jo e-e oə əə-əə xjo əə ə o kaeə, xa ə o eə, həx-hғғ əo eə, o oeə. 

      Xəə əjə:

      -Aəə ə əo kaeə, ə ə ə əo aeə, ha əjo ə ekoə kə, əjə, o ka kaeə, əo ekaeə? Oxo kajə ғəə həx-hғғ aə kə hkə hee, o-ao  hee? e aə əj-kje  ha -e oəə əj əғə aeə, e-o əəə ə əoə əeə. okə o aeə?

      əhojə, oə ə okaeə:  

      - eəo k, əə əғ eə ə jəo ekaəoe əoə ə Xaoə. ə ə ə oe əeə a oəo eə. oj-okoəo kaə, ғoo jə, ə-joo oə. oə ahaə ajə ə ək, ə Xaoə ə Һoo – əə kə ə joə əə kaeə.     

      oəə - Һoo eə əҹoəə ə əə jə əo ғaəғa eeə. ə əjə ə əə ə əғ xaəxəə jo kaeə. Ə e əae əeə oə əғ ə eəeə, əo eə ə o, eə. ə ək koj e həoғ aeə, xəə əjə ə Xaoək:

      - həəkəe, əəəj? ə ek o jo kae, hə xaəxəə o jo kae?

      - əə ə e əj?

      - Əj ok eə, əə jə Ғaejə.

      - eəə, əj o ekae?  

      - Һa, əə əғ eə.

      - Əjə eəə, ғəəj , əj eҹ eə aəe k, əғ , ə.

      - Һa, əəe, əəeə, jo , ja əғ o e?

     - Əj əə əəj əғ, oғ ə, ə. Xo əjə eə, jə. Xo əj oke. Oxo o a əj ə ə?

      əhoo ə ə əe a kə əj oeəə oəə o e a ə eəoə hoə aa. Һoə əə ə oe k:  

       -Һoə, əə oə kə, joəə oə: əo əə əғə ekaəoe. aəə əғ e, ə Xo k kəj, ə əғo Xo ə əo... 

      Eə Һə ə e oə xa, okə əoe, ə ə aəjo xəj eə: Aoo a əho əj, ko kaeə, ғə-ғəə əəkəoəə e e ako eə, aaah, ғəəҹo əəe, ha ҹə koo hee: okə kə-əo kaə, ҹo-ҹo oəə oəo əoe, kəo aeə.  

      Oxoə axoəə ə Һaҹ e, “Һaҹ” o əj, əoə ғoə “Һaҹ” e jaə ə ejə. Һə-oə aooə jeəoe ə ə-oə ə joə ғa, əxə ə ə Һə, aə o ə ka e...  

      Һa əəo, ha koo əo eə, eə Һə ə Һaҹ əo eə, oə ə həo ə əj. okə əoe, kəo əaə hkə a: oə oeə: Һəo əkə k, əkə. oə a a eə, əo xjo aəə o ə ohəxə, oə, əə, ғəoə... o ə, ə əjə oə aoo: 

    -ə ə joəəə, axəəə k həoə əj ə. Ə o əəə ҹəhə jo ғe. aəjo, əjjo ҹ əkə, əo ə əə. Xo oo eəə: Xo oeə: ə eo oə əhə ə ə ə”. kaə h ғo ə k, əo ə... 

   oe, Һə ə Һaҹ e-oəj, əa əj “Һaҹ” oəkə ...

   aha ae əeə axa - oə hə əəə (əkəə) əj k (jaə) əjo e, oҹə ə ə oəj, e oo ə e-oə je, ə oə ae əj xəəə. axa ə kjə əҹoəə oək həoə jəj, ə əho əe ə j, oə kae. Əa ojə? ғ aə e, oək əo ee...

    oək ə Һə -ə xəə ə jə Xa ə e. eoəə A-ə ə “əjə ” əoə eejo ə əh ok ə Xa oəə ə ғəo eje, h-həo e, ae...  

    aə o e haj-haj, oe e aj-aj...

ә  һ  

            

 

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|