: XK JO OAE X

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 6 )
image

 

XƏҒK ƏJO Ə OAEƏ XƏҒ
(Əoo)


     əə əo ə ə əxo k, hə kaə ə ə əə xəғ həəə , əəj əəjə, oko - əə əəjo e, ako eə e əjə oejəoə.
Eə akoəə əə Əə əxa, Ə a, aa ao, Əjjoə Ə, a aj, aaəə əə Xaə o, Ə a, əhə aeh, Oooəə əə Һa, oha əo, Ғəəx eho, kəə əə əa Əғəoə, əxə Əooə ka-kaə ko h k, ako e o əjə əə, ja əj oko oe.
     oə əo e həə kaejə ə e, e jjə xəғ ax, ə kaejə oko, oejə e, əəjo, ғo oj jjə həəə, ej kaejə o ə ə, ə oə əo əəғo kae, ja joo ekaejə, ja oə aejə əj.  
Һa o ғjəaə oo, əoə aoo! aək ə ə ko, ə əҹ kə ə aəjo, okoə-əjə əəo, ejə əko, a kə o, jə ...
***
     ej o oko ao, əo əjə e “Əoə” xa o ə 7 hҹəjə əə-eəə eғaəjo. a ax kaejə e ə ғəə əo. .. e oəjə, eejə e ə əə eə VII-VI əo aə - ə “Aea” ғao (15). Əoo heo ə ejə, eo ə eə-oəə e oaejə o ojə k, aəə ғəe a.  
     Əoo əə ə-h, jə əə, əəə əғə, ə ahe:

Əoə ok-ok,
oj eə ə ok.
Һoə ғo.

Əoə ə-ə,
oj ғ əə ə.
Һoə ғo!
(4. 196)

   Əoo aə kaejə həə oaə-jjə ə:

Əoə həə a,
e əj ə ao.
oo ғo!

Əoə, eaəe,
ə o aəe,
oo ғo!
  (12)

     Jəғ əhao əə ҹə kae k, əo (eəo) əə xa oko ə ejə a “Əoə, ” a “Əoə”, aə “Əo” kəə. ə jo əəo k, oəə oə kaeəə /e exa (Əa) əoə ejə ə ə xao. əəə, əəe, əəe, kə, oj... ə ə jo jəo k, oəə ə o əjə ho ejə «ə». əəə, ə kə, ə oə, ə e, ə o.. . 
ə e “əoə” xa ə? ə oə əo e “o” xa əo:
1. o (əəə o):- jə o, jo o, o ə, o ə.
2. o (oh, ohə): - e ə o, ə ə ə.
3. o - o:
a) (oə, əo)...Əғ k, oəe, oje o!
) (ja, aə)..əo ə o!
4. o//o əe:
a) aə oə həxəə oe-əe.
) oe, o əe, oəo e... e o əeə?
5. o- (əəғə, ғa, aj) oəo e (oə) e o. o (a o).
6. o (o); aoəəj ka-ko ə o əəə əo kaeə:
-o, o, o...
7. o-o (o-o əj, o-o oe); Һə əə ə oe, o-o ə – ə h.
(ək: Eə ej «əjəj», hə «ajaj» oəkəə. əғə əə əo oə «o-o»)

Xoə aə, ha o-o,
oə aə, ha o-o
 (10, 2)  

8. «o» həə oko oə ejə “ə e, əəə oj, ə jə əo oj” əəə. Ə. Əhəo e həə aeə “o” xa ə ə. a aejə «əo əj», «əo oej» xao (5).
Һo kaejeo k, e həoə «o» xa əғəje əh ə “haaj” xaə.
əə he “Һaə” oəə həək: Һəə-eəə ҹoo əejə ə jə kə, əə əjə-aejə əəə, eaejə -eejə, e ehaejə:

Һaə, haə, ə ə,
ғ ғae ə kəə...


     Һee «Һəo» (əə əə: haə) xaə; oj əj əə ə: «O, ja Һə o-kəo ə ə jə əə»(7) 
     oəə oko oə ejə «həo əe, həo e, həo akae, həo əj...», «ə e, e əe, əə həo oғ ə oə»... əəə.  
     xə, ə eə əo oə o əkə oj əe k, “əoə”- “ha-o-ə”(oə kəə), “həoe-həo-həoə-əoə”e əe ax eə ғaoəə. ə eəeəə, hajəə əəjoəə e əəə oko ojə “əoə” xa:  
1. Ka ə-o, o, o eəə-kəə ə (eka)...oejə: əə əoə e. Əoə k, hak , .
2. ooəə eə əə o - əjə aə. (6)

əe əoə e,
ҹo ə əo e.
ako əə axe,
aə ho ee.
 (jaə aaje)  (18)

3. Kjəə jə oə a .
     Oxo okoə o əə əə ə ə, eo xa əəə eəə, əəə oaeəə, ə k, əo joo eejə. eəəo kə oəo k, ə ka ha hҹo oejə “aja”, ha əəə ə, ax oəjo ojə k, əə ə ə. əəə, “ajaa” (.1977) koəə oə ə 27 ə ojajo. əo ə ejə o ə e “Ə”, “A, A”, “Eə” xao (ғəo). (3) əғə e oəo ə əəə h oə kəə ejə, ҹə o hҹə oə ejə k, əə o eoə o ka əo oe hooə xoo. əəoo a kaejə ə kəkko (a). (16)  
     o əe k, . . e o oh ojə ə “əoə” xa: “Aoa k.` o eee eeo , a” (?) (4, 197). Jə “ okaə o, əe? Jəғ k, ə “əe-əoə” xao həə ə jə aejk o ho kaejə k, ej xa əo. 
     jo kae o k, oə ahejo, əғo, eғaəjo, ҹo okoə o ej eojə ə ə k, ə kjə ə ejə. Һə, Kəkəo “Əəo” (Ooo), eoə “Һoo” (ako), əo “Һaaj” (aa) oə okoə aaoə ej həə haejə ə k. 
     Һəə əj oejə k, aə əh ə ejə, hə, ə k eojə ə okoə o. əəə, “əoə” əəjooəə oko ə ejə “jaeə”, “aj eja”, “aj o, o..”, “ja əj e” kəə (I. 32-34) Һə, “Һaaj” oko aa ko o hao ə eə aeəə, ə-ə o əo kaejə jə:

I aə: Aj o, o, o.....
II aə: ja əj-e.....
(15,44,109)

     Əoo ҹəҹ hə ə, həə ə ҹəhə. Əə ə ə əoə o ə eəə, haə eəə oə ejə eəə, hə, oəə. ko əj k oejə - ə o kəejə eə əəə, “oo ғo”, “hoə ғo”.... Ja ək ə ejə, əj o əejə: “ aə”, “ əə”. əəə:  

Əoə ae-ae,
Ə oj oo ae.
əə ғo ə, aə,
Ə oj oo ae.

Əoə e, e,
jə e.
Һoə ғo.
 (18,18)

     əə-eəə eo (əғo, ahejo) əx ə ғəə xəғo. əəə, əoo joə ako k, oo əə aejə e jaoo jə e əғ ҹo xəғo. 
     oə okoəə ej oəə-eҹəə... eə aoə. “əəғe”ə oejə əə kajo: 

Ə k ə əəe,
kaeə əғe?
Əəj o
Һə ka, hə ғəe.

ə aj ғə eғae,
ee kə ғae.
ə xəə ae
eə əjə ғae.
  (14)

     ə k, eoə əo əh o oəo. . ajaəəjo, . . e .ҹ. okooə ao oə əhoəə ə kaə aeaoəə oko e ejə ho. A heo kəə ə k, ha oəe-hae ə ə əə-oo, əə-o jo , e e ə ə e; aə , əe ə ao, ko ox-eғa, oə-oə okoə o, oə əə ə ə okoə ao, e əəjo.  
Xo xəəҹo ə ə Xaə o - oə a k, ə a əə koəə, kaə əok əə ejғo aə - oə əə aejə ə əoo, əj əə kə a eaejə ə əhao, aəə eə ҹəҹə əə eo:

Əoə ae-ae,
Ə oj əjəae.
ə əo oo ғo.

Əoə əjə-əjə,
Aa oe kəjə?
Oə o oo ғo.

Əoə əo-əo,
Əғə ə ə Kəəo.
ə ə o oo ғo.

Əoə ə-ə,
aə heo hə.
ə əo oo ғo
 (17)

      əə okoə a ə oə ae jəe, ə oə ojə əə-eəə əoo. ko k ejə k ə, oə-oko, əə, e, e ə kae. 
əəə:
Əoə, əj əəo,
ə xoə əjə əo.
ə,
oə ə əo.
(I)

     Ҹə kaəe həoə e əoə, k, oo.... aəe ə xoə əhao ə ə (I). əhəo ejəə əə o əj jə, eəə əj kə: « XƏҒK ƏJO Ə OAEƏ XƏҒ». Jə okə k oəə ə e-e okoə o əaə ə 50-ə ook o eojə ə ə k, k o ə. əə jəə joə ғae k, əo əəo ooəo ə oə xəғ.  
     əəjə əə ҹəhə əe k, ka əo, oəo “oja” oejə ə əə hahҹəjə oəo. Jə o kaejə “a aғ”, “ə” .ҹ.ғəo əғ kae ə oə e, okə k, kjəə ejə, əj ə e eғae, e. Һak əə ə heoe eə ғəo, ə eə ao, okə əəo. oəo əə “əoə”, kjo əə “ha oo, ha əə, ha aə..”, o-o əə “ha o-o” əə xao oe, a kae həjə e ғəe, əo e oe, ҹo xəғ eə-eəjo e!


oə ə ə əəjo:
1. A. aja “Əoəo, ko”, . 2009, 94 əh.
2. . ao “ əoə eəjə aheo”, “o əo” 59,60. 2002.
3. “ajaa”. . 1977. 328 əh.
4. .. e “ake ek”..1930.
5. Ə.Əhəo “oko üəə”. “Əəjja ə ҹəəə” əe.1970.j.
6. Ə.aaə, .əəo. “Xa aha ə oj haaa”. . 1975.
7. “aҹa-aəajҹaҹa üғə”. I ҹ. eha. 1999
8. .əaə. “Aəajҹa ҹə өҝə a aha”. 2006
9. H. əəo. “o oko”. “o əo”. 1992. 3-10.
10. “Ho”. “əəkə” əə əҹ oa. 1989. 2
11. “e” (“əkəa”). oə əhəjo. 1990-1993.
12. .ə “a aha”. .1931.
13. .əəo. “oə-ə-kə ғə”. . 2006
14. “akj ek”. -4.2000, 15.2006
15. “oj ə haaj aha”. . 1980.
16. “Xa ejə”. . 1986.360 əh.
17. X. o. “Əoəo”. “o əo”. 5.2003.
18. . ajao, . aaoa “a өҝə əғəə”. . 2004

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|