J : -

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 8 )
image

 

ƏƏƏ ƏKO - OO
( oə əo)


    oə əho heo ə o ə eə əəə oəo, əəəkə eo, eə- eə əəəo. Һo kaejə k, əə oo əғoə joə əғ ojə jo ҹo əəə əkoo (aoo, əəғə, ək...). əaə əoəə ə oo eho oə ao-əo (əəə, oo . . e, aə a A. a . ҹ..) e əoe oo xojək. əxə . e koəə a ə (I) aa jokjəə ə kaə ə oə əo e axe eoo ə ə jo . 

   ə əə-əəə oə əo həə eə ə oə ə, xəj oə əə a kaə ə 90-ə oo əə a ə kooəə (jəkə: II-III), hə oə əoəə (jəkə: (V-VI, IX ), hə eeə ajoəə (jəkə: VII-VIII). 

   Ҹəa əəoə “əə əhooo” kə jəə 20 oə eje k, əo kə kaejə-a kaejə. Һə ҹo əoə: əə əhə, əa Əғəoə, Aa aoə... hee ejə əhə əəə koəə.  
a əo həəjə əғə oe əeə koəə. əj “ə əə” ko (IV) joə oə hə kaə ə ə “əo əo”. a əoə a oe k, kə kaejə, ooəə, ee ajoəə əҹ kaeə əo əo.

   əə əə əəjo əəoə ae k, ə ekə əəjə ҹ, ə akə axe. Һkojəə əə, əəə joe. ə ə oeə əjə, əj aejə. ko oeə e oə-əəjə oəx, əəxəəə ə ejə, əə. Һa jəəə əҹə ək kaə ejə o əjə ho, əə əə ҹəhəo, oəo ə xojəo. əoəə aə kəə ə əjo eejə xəғ əəo, ao, joo. əo ə jo ojə xəғ əjə eo, ə aғ, akoə , ҹə ə.  

   əə əə Ғəjə Aoəə, jəə e oko oə ə aeko , əo əғ ojə jək. Aeko ə əə eə ae, əəə, əəə k, əəə əə hkojəj. Joə əғo əe k, aekoo ə əҹ, ə ə-əo həjə e ə ejə, ejə aaoo ejə. Aekoəə ə əəə ə e o oə ejə, əhjə, əғəғə, əғəə ka, ə e ejə. əoəə ҹjə əəo ə həə , ə oo ejə. jo xəғ kə, ғə ka o oə ejə.  

***
   oə əo , oə-kjə he əə əx əoəo. əə əoəə hə ə əejə əhkjə, ə, ao, əə (ə). əə əə ejə e ə, ə a oeəo əəj əə oə. əəə, ғo ə ejə Ҹəa əəoə “o Kəə a e” əə oxoj:
Əəə ko kae e hoo,
oe ə o e o.
ko k kae?
Əғə oə Əəə!
Kəə a oғə əe,
x ə.
                         (X, . 61)

   Jax e ə ə ejə Ҹəa “o ғoj” əə:
ə, aə əo,
Һҹ, ə, kəəo.
ə o -əkə,
A ғo eə əo?
                        (X, . 69)

   e ə ə ə əo a oeəo ҹo kəo ə kaə oəə:
  o Һəe,
Һaəe , əe.
  o Koe,
ə oe.
  o əəe,
kae aəe.                          
(V, 8, 10.03. 1990)

***
   o əoəə ə ə jə ҹəhəo əjə əe k, e joe əo ə- ə əhə əə. əoəə hə ok əh kaejə? j ə oəjə əə ejə ə-oə, ə-kə, hə-əj əo. əə ғəhəoo ə əoəe əə-əaxə, ka əoə. jo ҹə ejə oə əhə, əə xao, kə kəoo. xa ə oe, oəə, xa k-k oe əғ ə ejə əoəə. əo həəjə həə əə əə ҹəhəo, -əoə koə, ҹəa -ejə, koə, xjo ajo joə. əoəə ə ə oejə jo eəoə, ə oəo əhoə. əəə əə ə ejə o əҹə ho, xəғ ғə ka, kə joə əə ə ahao eə ejə əəə oəə...  

   əj o ə aejə əə ə əj hə oj xə. k kaejə k, okə aə əe . əə ak əj ə je ҹə kaejə. 
   ə ə ə ejə, ao o kaejə ə oo, oejə:  
-- Ja Һəə Aa, eə əғ-əoə əə ə xə jə, oəə kə a əo ə əj əғ.
   ojkjəə a ғaejə əə eғə, əəj a əə əə oeə joə aə. aə oojə ə aə, ejə ə ə. aəəo - e əejə, j əjo kaejə hə oj, eejə ə o, kaejə aə ekje ə xə . - kəə əjə, aə o jeə, əoə eejə ə ə, ə aejə aəə.  
   Eejə ə oj , e əə jə əj əjo kə“əə”, j jə. oejə, aə əoə ejə, eə ə ko, oejə:
  -- Kəxə oə, a həə hə xə jə ғaə k ə kə?..
             (V, 81, 24.08.91)  

***
   Ka axo əəə ojə “əəo”//“oə əəo”, “Jo”//“Joo”, “Əhoo”// “əə əhoo”// “əjə əhoo” (V), “oo əo” (VI) əoho jəə əjo. o e əe əə, aekoə, eə əjoə ( ooə). hə ao haj əj ə heo əə, jo ə kaejə, xəə ojə əoho a e, ə əo ək. ə k, ka ax “Jo” kə jəə əҹ kaejə hə əh aəə əo (V, 70, 08.06. 91). o ə ə joo həəj əə oe, ko əə əə hkojəj, əjo, ka, ə hə əғ əe, həə oə ejə əj ə... əəə, jəkəo ə . ek “oə əəo” o jəə oə ə ə ə:  

əj oxə ejə hək ajo, oeə: -- əejə. 
oko xəə əjə: -- haə?
oxə oejə: --ə kəə.
Һək jeəe əo ekə ə oxə ə. oxə eғə, əo o kaejə: - əejə, o əo ekaejə ə ə?
Һək oejə: -- əo ok əəj, ə kəə əhəj, əəəj ə əo.
           (I)  

   Jax Ҹəa əəoə 3-4 o jəə əҹ kaejə ə ə kaə əo: “xə a əəo” (V, 28, 28.07.90),“oə əəo” (V, 92, 16.11.1991), “əə əhooo”(VI, 4, 03.04.1992). Ka axəə ə kə ə, əə Ҹəa o, ə ooəə eə əҹ kaə (V, 105, 28.10.1992), kooəə eo a kaə ə əj ə kaə əo (jəkə: II-III)  

   Aəə “Jo” kə jəə oə ə əhjo: joo ə ə, e ax eo ejə, e 3 oə jək əejə. əəə, k əj o ojə A. aoək eəə ə 1-2 ə ə:  

***
-- Ə kə o əeə?
-- ə ao eaə.
-- ə əj oə o əeə?
-- ə kə ao ғe.


***
Kjə ə xəə əjə hək:
--ə a okəj?
o əjə ҹəo ojə:
  -- ə hkə əj ə oeə.                              
(V, 43, 08.11.90)  

***
   ojəə oo a ejk ғoə e kəo ej ə o əə (əə, jo, əhjə, əғəғə xao) ə kae. Һ- e həə ə ғəə ə əjə aoəə ə aeao, ғaə ə ə eakjə. əəə, oə “ako” əə (1990-1993-ə ooəə) ao əəo əҹ ə ə 49 ə o. o ojə k, əə ə e həo ə oə oko, e əəko əəj ə kae-a kae. Һəə o ojə k, əə xəғ e ej ə əə, ə jo, əə xəəj-eəəj joə- əəoə.  

   Һ jəo e o k o. Һeo ə a ho ə “əə əhoo” ko əə aғae kajəe k, oə əo həə ə jəə (aa Ғoəə) e aə əə ғəhəoo: ə ko oxojəə ғej kaejə əo jo əkəo 28 əj : “əə ғəhəoo: “Ғo axjə əxjəo”. o əe k, a əo əə koəə ə 45 əə he 28 ғəhəo (jəkə: IV).  

   Һa , ha əho he ə əə ғəhəoo (əə əh aəə, əo əə) oo, əh əkə. Һa oə aə ə əə koje əo ə jo ekae, əo o əaə ə əo ə kae-a kae. Xo ə xəjəaə koəə əə Ҹəa əəoə, a əo okəoə əəkoə oo!

OKO OƏ Ə ƏƏJO

I. ..e “akje ek”. .1930.
II. E.Əhəo, “əkəa oғa”. .1993.104 əh.
III. E.Əhəo. A. aaje,”o jo”. . 1994.128 əh.
IV. a əo “ə əə”. . ee. 2003. 96 əh.
V.“ako”, oə a,””. ( 1990-1993).
VI.“o əo”//oə ao (1992-2007).
VII.“oe”//ee-aj aao (2009-2010).
VIII.“o.o”//ee-aj aao (2009-2010).
IX.“ə”//oə a ( 2006-2008).
X. Ҹəa əəoə. “əə əhoo”//aə xə. 2010. 119 əh.

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|