J : h

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 21 )
image

 


Ə Ə ƏƏ XƏҒ OƏ A- OҒ ҺO

   XX ə ojəə ojҹoəə - ooəə ə o e ə o-ə k ə a oғ ho. əjo aa Ғoəə oəe ə jo 1941-ə o 9 aəə, e jo 2000-ə o ajə a 30-ə. ə o 60 əə əəғo ə əə e : kə eo, oə eo jə əəo (II); 9 əə e ə əkə, 13 -14 əə k əj əo, okjəə eaəə ə ə ə joə əkə (1963); əj hae, a əh ə oojə akəə (1963-1968); 32 o ə ko kae ə oaə jəə - Ғo joə əkəəə. 6 eə ko əғə axəə, 3 ko ə əeə a ə . (IV)
   o əəjo kak, okoə a ғa Əhəoə əəo əokə e oғ ho. okoə əoe: əə oə oejə eə əəə e oғ ho. XX ə 90-ə ooəə eə ok ə-əkə, ok eə-əə ə oə eo əə aə oo kae kə okae oғ ho oejoəə. əəo ə ə oə əəjo oo a əə əo kaə ae oғ ho. eə eə-ə ғjə əj əkəo həəj hejokə əəjə-okəoə oəe oғ ho. oə xəғ ə- ə ak je əe, jok ək, 60 əə oko e oғ ho!..       (I) 

***
Һəjə I

  ə ə kaejk eəə əo: oə oə əo jə. Əjə o k, okə-oə-oə əғ, əə oxoə əə ə, o ə e k, ha o ə-ə əoj ə a, e-e j ejə əo. əə əo, əə k əə ə:
-Koj ak əo oejə? oə aejə?
    əə e əhə ee, oə əkəj ə ha xa. ə əə əeəə əjə əkj. Oxoj əə oə kae k, o, a ejə. Əhoo ғo e.  
    əəə ax e k əəj ə ojo o hoe. əə e a, ak, ox ə ə-əə əəj k, ə ə ojo. , əə e o ə, hə ə oək, əhə. Oxoə kəə, joo eəe, oxə əəe. əə hk kae k, ə ə ə jəə, ə əə əə o kə ə k. əғoə kae, , ə ə əə kə , o kə, o kae əe. oə kae ə əə k, oj ə əə, oəj, əe kkə k, ə o kə. kəəə ə ə əə, oj, ғo , e j, əo kəəə k , h e. «aj!» oe, hə xəə ə...
     əə ae ə k ə ҹə. Һəə joəəj Ko akk ə oə əəə. aҹə əəə o, ə e k, əə ə oə ejk h jəjə. oə əə e-e ə jə. Һa ғo əo k …

***

   oe, oғ ho kaəe ə ə əo ə. Əҹəx ə eə ə oғ ojəe ə əo, axejəe. ə o eəə, əəə, ҹoə oəə ə həo, 30 o əə ə əғo aғ-. e e40 o - ə o əə xəғ, ə əəoo .  
   oe, əo xəok oғ ho əo e ə aə, əҹəx Xo əə heo əə əje. Xo ə əojəe əəj , aғ. e aaə a, eə ə, ғjəaə oə əxjəe...                                           (I) 

***
Һəjə II

   oe , 1989-ə o jə aəə oejə ə əoejə akoəə “əəo kəə”. əəə kə kaejə o aoə-okəoə ҹoə ao, ko: oғ ho, Xaə o, əah, Ə a..., oə ғjə əəo, aa Ka jə ҹo kəo ə əjoə hejəəə, oəə ғo oejə, ғjə eo haejə... ə ə axəə oe jə ə əə (o əje) xə kae, xə ғ oe, ə ҹoo aə-ohə ə, oxojəə oe: 
--Xok əəə ə, eə əə əhəə kaejə k-kəəo (ə oғ ho jə ə Xaə o ə kae) .
    ə ahə əə e ғ. əə əəə jo ə e oғ ho xa: 
-- əo k, ə o, ҹoo, əғo kje!

***

     oғ ho eo ahao oj ejə joə eo, joə a-! a oejə ə joə o-ғo! o ғo oejə, ejə əə o oғ ho oejə?!
ə h k ə ғə oeə,
Ғo əə, əeə, ə əo ə oeə.

əə je ehə, a h ə,
ə jo ej-əҹ, Ə-Kəə oeə.

xəə e ,ə axk əj kəo
əeə, oə əjə, əə ə oeə.

əəə ə əə ə oғ ho,
Əəj ғə e, əғ əe ҹə oeə.
      ( VI, əh. 65)

***
Һəjə III

    oo akəə, əjjə oəə haeəə (1963-1968) oғ ho ə ə axo. əə-əoə ҹo, aəoo, okə eə əə hee, ə joə xao ə e ojəə e ə jə kae ə əj. əə, ahəə e h aj, oəəe, jo ə, jo ə-əe. əoəə aj e h e ə. a kəə ok aoo jəə ə ae eo əə əjə. Һəғғə əə əojəə o ə. oə kaejə k, ə eə ҹoə oə əo e ə!
    əəə eəə əoəə həo əə əoə əa əəj ə. Һə aə oəə (o əje) əj əəə həo əejə ajə j əkəj ə oғ ho, əəj , əəj hə ahjə, həə axjə eə hejo ə. aə əə ə oғ ho okə əə, aə ooe, e aejə əjə. əəə-ə-koek, əo əkəo həəj əo k, Xo oxəe əo o jə. 
    o k əo əəo, ə ə aeoo, ə ohəo, əhəəə əeoo, eə oəo e-e əe, okajəe. əəjək, ə ə o kaejk, xjooək ə əə, ja ə ҹjə e əo əə. Ə kə h ҹə ko əəj k, xa ə ҹjə əғo ə. əjə əo k, e ə, ja ғə, ғa heo ə ə ? ғo axoəə oғ e əə ə, o əəj ə ғəə, eo ə k, o oғ əkəj...  
    aə jəkəo ej, ə ҹə əkəj ə əj okə. ko aə əkəo oғjə ejə, e kəo ғo ejə k, əo ə əə. Һəғғəə, oғ e ғ- ə aə aғe, h joə kaejəe. Һaҹo oko oejəe k, əj jejə aə, əj əə ə hk...  
     ə, oxoə kəə aa a (o əje) ə a ə aə , əə ə əə a. oғ ho əoə həaj, əjo ə a e, ə ə-oo jo kae. ə əə oғ ah-oə ə o: j əae, a eje ə ғə, h-həo e, ae. əғə əo aə-oғ oəo. aə eəoə ə oғ , , ka əe, ahao kəokə oejə eo oəjə ejə...  

***

   əaə ə 80-90-ə ooəə əəo o əə o jə Һəəko ғ-k ə oəko kaəkəo əj a oғ hoe(VII). oəə, əҹoəə, əoəə oғ ho aə əo əəo:

Ko oғo kae əo,
Oxoj əj, oəj ə ҹo,
ə oə oo ғo,
ojojk əo e ə,
oəke ғəə!
              ( III, “”, 79 ( 10.08.91)
   oғ ho həғғəə, xəғ ae, e ғa Əhəə əkə həjə ae, əoəkəe. oғ əjo aəə xəғ, ojə, ə, , ahə k, ha e kə hee əj aa. oғ ho eo ah. ə k, əjoəə, əoəə, əҹoəə əəj eo ə ə aho haejə a əəo, aoғa Əəo, əə o, aj əəo...                                ( IV) 

ғəəe, e oə o,
oə oe oə o.

Ə ə , əəəə
əəxoe, oe oə o.

ə ə , oeə?
oə: ə ғəoe oə o.

Aok xəə ə, əoe:
ohəe, hə əҹoe oə o...
              ( VI, əh. 102)

***
Һəjə IV

    60-ə oo oxojəə əəəo, e ax e oғ ho ə ҹo əəo: Əj oe, ko, əe, ao əjo hae, haəjo-əəjo ə əə ək oj o ejəe. oe, ə oə ejo əj hee ə əo, ejəejə. Ə kooo, kəkoo, eeao, əo əə əo əjo... Əə əoəə əəjo ə əə əə. Əə əə əkəj ə oҹə əo əo ojo. Һə xəə, okə əə oə hae-ejo əo əəo 15 əjə ə, ko əkəjo, ohə əkəjo, eo əhao...
    ə axoəə oo aəə “oə kə” e (ah) e əəəe, ja ə əkəjo, ja əhao. əe oғ əo ojə əəə oəjo, o: 
-- ə əə ejə e? oe:
-- oko əə ? ejə!..
    xa e o o. əəə əəəj k, oғ həə ə o ejə. aəə eo hae əə ə o ə ə əeə. ə k oғ ə a jo e əəə, əa e!

aə-aə hə eə,
ə ajə h ko oə,
ə əj ə aə,
oə kə, oə kə.

jo əo əjə ə,
ə eғ oə oə-oə,
oə axo ə ə eə,
oə kə, oə kə...
         (V, 5 ( 17.04.92)

ҺEEE O

OKO OƏ Ə ƏƏJO:
I) aa ao. “əj a hee”, “akj ek”, 15, 2004
II) Ə Əo ə oғ ho “A o” ko ə ғəə (ə a), o, aəh, 2001, əh.3-6.
III) “ako” , oə a, 1990-1993.
IV) a A ə oғ ho “oə əəo” , I ko ə ғəə, . 2006, əh.5 )
V) “o əo”, oə I a, (1992- 1994).
VI) oғ ho. “oə əəo”, II ko, . 2006. 128 əh.
VII) Һ. əəoə “o a-əo...” “o”, oə, 1(6), aj, 2002.

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|