J : J

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 20 )
image


Ə OƏ ƏƏJO
(ƏƏ XƏ)    XX ə 80 - ə oo ojəə ojҹo jə Һəəko (oə oeo) axoəə əjə əo ə əjo oəj oə əəjo j, əj əəo o ejo... akoəə əəo ə əjə əe əəjə əҹ “oҹ-əha”. a ej ako Əo oғ, ej əj ə k – ə o ə o. o “ə” oə oejə əғəo. 90-ə oo a ək oo əkəjə əho (ako, Ooo, k, aa ) əjoə ooəə əҹ ə oə əho. 20.02.1992-ə ok o kae ə a oə “o əo”, əh okjəə ojəə ə e ee 15 əғғəjə (?) əoj... a ə oə ao eə, əə koo...

   oə ahoəə ə eje ə o hae-e, ə joə həəko oae o e j ə əj: oə əəo, ko o kae ə o hae-e. eəe oə həəə ҹ: ojəə ə oə ahejo, e ə əjo ə o haə ғəjo. ə o hae e aoғa Əəo, Ҹaa əҹəo, a əəo, əə o jə ҹo əəko əh kə. a e aəo e aə oə ao əoғə, ojəə ə, əҹoəə haə ok-okə ғəəo. Һə oғ ho ə e ə, əj ahe ejəғa, əəj ə ғəjo. Һa ғo-ғo, ə ғ ə eə a - o ғəə o oəj oəə... 

   oə əəjo əəo oəə - e oə əəjə ao ə əjo eejəə ejə əhə ə e ə j ao, ko - “əh-oo” (əғəe, o, Ғo). Һeo ə ooo eə ao oə əəjoəə ғo kə əəkoə. Һəjə o əe həo əkəo əəjə əkə ho kae. o k, ə oə əəjo ə joə oo eəə əəjə əkəoəə: əj əə ejə əah Əje, a aje, əғ Xə, kə Əғəo...(ako, əғəe); əj aəə ejə Ə a, a ao... ( ako, o); ə əj əə aejə oғ ho, Xaə o, Ҹəa əəoə... ( aa, Ғo).  

   əaə ə 80 –90-ə ooəə ə ə oə jə həəko aəə o ə eəə oə ao. 1988-ə o 17 ojak ғo jə həəko ғo ə ə oə ao. əo əə 70-80 əə ə Ə a, Xaə oə he, 30-40 əə ҹoə əғ Xə, 20-30 əə Aə o, Ehaə... ə ao ҹə ə ə jə ə, əғə ə heo ҹo, eəə oakə əhoəə əəo ejə.. o ojҹo, o əjoə, o əəoғ ooə ə ə oə ao əo heo ə ҹəhəə əoe, , ҹo , ə haə ho ə oə ə kaejə: ə eoəə, hoəə, əkəoəə, əoəə, ajxooəə, ha ahəə, ha əə...

   30-ə ook ғo oo o a Əhəoək, əə ək oə əho-jə eəə əo kaejə...XX ə ooə ooəə, oə ə əə ə ə eo haeəə jə jəғ kaejə k, oə ao h əə ojəj, ao ejə ejk. ə ho a-a oə ojə, e akə jo ə ғəə əjə, əo jə xəғ aəə e-e ғ ə əjə əo ejə, həaj kəejə. əh eaə əəo, e ə əəo, ao, əo, ə əo ə , ə aa oə oejə ao . Ғəə oo ho, o, axə koo, xəғ ə a əəəo, akok, ə, jəə, eəoə əəkə əə jə, haejə, ə əj ə. k ə ə ə ao, əo, əəko. Xəғ ə-ə aejə ə kəə, a okaejə -əj. k he e, «aj», , əə ojə, əejə ə a, ejə ə əə. əə əhəə kaejə eғajəə, eəə, eə, eəoə o. əjo oejə: "ojҹoəə e ko , xo, kə , jo ə eəə əəkəoə ə aejəo”:  

  e a kaə əə, 
eəo ojə ə ə...
“ kəə j” əkəo
Ejə ə ғəo.
Һk oə koə əo!
ə əo ҹ ojə!
(Xaə o)

     e ҹəoə oe əe k, Ə a ə oə əəjo əjjə oe. Ə a ə ojҹo jə həəko oe, kəj əə ə oə jə həəko e oae, ə eo e, ғjə həəkoəə əə kə kae, 1990-ə o jaaə a ako hoəə əjə oj, ə hə ooə e, ə jə oə e, 1993-ə oo ho əeə əəo əə e, 7 o oəə he, əə xəғ aəə, ooəə, ee ajoəə əə xəғə a, əə oə e, əə joə əxjə, eə əə oə əəjə əkə ə əə xəғ e xə kae , o həəj, ka ja e əəҹəə ha oə a əҹej- h. 

      ahəə e Ə a əə aejə o ho, Xaə o, əa, oha Əhə, Əhə xa, Ҹəa əəoə, Ҹaa eə, a əo, əa Əғəoə . ҹ. oə ao. Əo oə axəə xəғ aəə ə, eə oəə eo, əo, ғo, ho ғəə ha ekaəoe ə, oə həx-hғғ əo, aəo ə, jəoe. əo ғjə eo, həajə ғo ooəə əҹ ə, ə əəo-ə əəғo oojə ə, ooəə əə ə. Һəxoo, əҹxoo, əhəo, əə-ohəo, əhjəo ( koə, e, ekoə...) əj ə əo ə, oə ao əo jə, o, aaə, he, oo, ao, ... jo ҹo əəkəoo, ҹo əhoo əə xəғ əə, əhəo əaə, o jə, ao ojə, ҹo jə, əhə əə .  

      Һajəə oə ao əjə ojə jo ha əə. ax hee, e oo, əo, koo ə eoo ejə əo əo ə jo ha ə, eə eeəə ajo, oao ə o ejə-haejə, oə əəjə, həəə, əəj, oə, ax, e, j... aho oejə, oə-oə əғғo, əəo ə jo ojə. oə xəғ jə əəo ə ha əjғo, ғəəғo, o hae-hae ə xəғ heoo ə jo əjo kaejə. a əo, əəə, əə, aoғa Ҹə, əə a...( jəə); Ə a, əxja , a aha, Eha, Aə o, ah Əəə, Əa Ҹəje...(okjəə); ə ea, ahxə oa, eha aaxa, əa Һaҹoə, əa Aə, ah Əhə, əo oha, Һə Һejə,... (Oooəə): aə eo, əa Əғəoə, o ҹo...(kəə); Xaə o, Ak oa, Əkə aa, Ə a, Ҹa ə, Ҹəa əəoə, əə ax...( aaəə); əa, a aje, əғ Xə, Jaa aja, Exa o, aə Ə, Xaəhə ah, hejə əə, Xəoa...(akoəə) o ə ao ə oə əəjo ə ko.  

      ə əhə ə ao əx ғej kae əoe: Oooəə Əhə xa (Kəkəo), Ҹaa (eə), aaəə əhə aeh (Ao), oғ ho (Ғo), akoəə əkə Aa (oa), ajaa eəo (Ҹ), Ə Əjj (əə), Һҹҹəa əəo ( aə)... ə oə əəjo aə ooo ə. əə ғa Əhəoə, əə ə, Əhə xa, oғ ho... kaejə xəəo ə əeə əə eəə ao aə əəo- ao e əjə hoe.  

       jo, əə, əə, hə-ə, əjə-eə, o-a, xəj-ə, ə-o, ғəoə-ehoə, xəə-aғə, əhə-əojə, ҹooə-oeə, x-əaxə . ҹ. əəjə ғəoəo eəə oə ao kə ғəhəo oohə kaə əəo.

  Ҹo əj o ҹə kaeə,
əə k a o.
Ҹo o ə h əə oə,
ə a əjo "aha” o.
(Ak oa)

      Һa ə jo əə ejə e ka əoəo: aə aə-əəo, əəə akoə, eoaə xojəo, jəə haeoo, , eo, əxғjə əjəo, əəjə kejjəo... oə ao e ҹ-ҹəh ə xəғ haəəə eaejə ə jo: hə əj əə əo (okəoə, j aə, Xoəəə, xjooə, əəə - həoəəə ғə), həə əj əjə əoəo (ə e-əə e kə, əoə, ojə...). Һə əə eao - ə, hə əə a - ejə, hə əə a - əəko, hə əə - aəə oə ao e jjəoe k, oə xəғ ə e - aa ehə , ə e - aa eo əə ha oə hə əə...  

      ə oə ao əəə e-e ee: 1) aғoə- kə oejə; 2) o xəғə əə, oaə o, o-ə əaə o ə; 3) oə xəғ aə-əəo, əəjə, əəjə, əxғjə əəo, jə ae əə; 4) hoҹəəə-ғəəə okə həo-xjoo əho; 5) ə o ə, əғ; 6) eə oəo: ə, əə, əə, hoə, ə... əjə oa; 7) aə əo ajəoə oa; 8) əəjə- akkə ғəoəo; 9) o əғo ə ə əəo.

      o ə əəjo ə joə oə əғjə əəo, akə eo.  
Kjo, koo ə akə oə ao həəo? Əo ə kjo ə kaejə, ə kjo heoe əғə ? Һəojəhə, əəhə, ə-ə əəo, e əəəo əo, əo əə əkəo, aəoko, aə əjə əo (" ax, oə”); ғəə ko əo, ғəə o əo, joəo, kaəo ("Oəə a”); oaə, oə, əjə, kojə... e ha ғo oo ҹəa oəo, əxoo, "əəjə jəo”, "əə oao” ("oə”, "aə o”); kaeoə kəxao, oə eo, həa əhao ("jo aə”), oəə, əҹəə, kəə, kəə, oəə, kəə, o-əə əjə a oə, xaəkə, ғjəəkə, oə jəeo, jəeo, kəxao, kəojo ("oə ə”, "k ejəj”); kəəə, kəəə, ajxoəə, oғoəə əəə ə -- o, ə, aha , ak həəkkaə ekoə - ekoə eo, aəə ҹoho, oə o ("aeə”, "əaj”, "Koj əə...”) ... o e oə ao, akə eo oo, əo oəjə əjə oao.

     ə oə əəjo heo jaə oejə ə : Əəjo ə, aajə, əғəoə, əəjooə ahoə he, həə ə ko kaejə. oə ə ahəə ғəə ə əo ej: ejə-k (eja Əəaje), aa Һəəoə, Ə Əjoə, əə ək, ə Əəa, a aha, Əə əxa, əhə aeh, Ҹəa əəoə, Ə a, Əə aha. aə eo, Ə Ə aje .ҹ. kəo ə oə ə oə əxjəo. aəə əjə-əə kooə a ə: Əə əxa “oə o”, əhə aeh “aə”,a aha “Ғəə əə”, Ҹəa əəoə “əə əhooo” oə ə ə okə o. Əao “ Һəə xa” axjə oa o ə axəə ə joə həj.

     oə aəjə əə ҹoe, həəə, e ea, e əhə ə ə jo oə ə aəə əəo ojəə ka , əo əə oaə əəoə, ғoə, əҹoə he, həa ako eə a eəəə, əkə, koeҹ, j, əh əəjəə kəo əhoəə ojəə e əəo ə əhə oə ə. oə aəə əo kə əx ək oj oe: Ak oa (joə ao) jə əhə aeh (ə əoə” je-ea).
A. oa aəjə jeoəə ("Ka xaə”, "Əҹə ə kje”, "əə, a, ə ғo, akk”, " kəxoje, ea ə ҹo” . ҹ.) eoao oəə ə k-o ə əj əjo kaəe ə əjə ə.. əə ғo oejə k, oə koje o ғo ə həə əo. ə əəjə o? Ғajə e k, ə əjə eoao oəə ə hjə o oj əe, əa ə ə əғə əə oəə ə əe.

     ə oə əəjo ko kə aho əjjə əғəoə jə əəjooəje. əaə oxoə 20 oəə ə oə əəjo, ə oko əh, ə oə ao o, əəo oəjeoə e əoo, jo, oho ə ə, ooəə, ajoəə əҹ ə ə. oe, e əəjə əғəoə ako ə , əəjə aj, ohə əəo əə eəko ə əoə he. Əa əo jə ojə əғəoə, joə aək ə əo ajo, oho oə əəjə əғəoə koəə. Əəa əəoə, Һa əəoə, Ҹəaə əhao, Əhə xa, A. aja, eha Əoғ, ғa Oҹoə... e ғa Əhəə, əj əxjə, oəjeoə həxəə əjo, Һa əəoə oə “o” 8 əə əҹ ə e oə a-əo həxəə ə əo, eja aho, aa ao, Һa əəoə, A.aja... oə oko aəə əғғao, əxə Əooə a ə oə a-əo (oғ ho, Jaa aja, əa, Ə a, əa Əғəoə, Ə Əj, əə Aғaje...) həxəə ajo, Əhə əəo (e Ҹəa əəoə), Xaə o, eha aaxa, əhə aaje (e A.aja), Əə əxa, A. aja (Xaə o), əah Əhəo, Ҹaa Xao jə ҹo əo e oə a-əo həxəə, əo oəjeoə, eo, əəo aəə əjo e oə əғəoə jə əəjooə əkə əo. 


OKO OƏ Ə ƏƏJO:
1) A. A. aja. “əҹə əoə”, .2008.196 əh.
2)“ako”, oə a, 1990-1994.
3)“o” 10, 2002-2003.
4)“o əo”, oə a, 1992-2007.
5)<tolishinfo>, 2010.
6)<tolishpress.org>, 2010.
7)“ə”, oə, 1- 14, 2006-2008.

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|