J : O OEJ h A hO (E)

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 5 )
image

 

O OEJƏ ҺƏ – A ƏҺƏOƏ (EƏ)


    əəə əj əo ə oəjeo ək Xo əə ax ə əəə eəo, ə eh aə əə, həo ao əo-əo ə həo. Һeo əə əjk ə kə aə e ej jo ғo.
    Һo, o, ja-oa oo, əəo, oo, aao, o, o ... ojo əo a-a ə oə aeho ao a jo, ҹokə kaə. 
    ooe, əe oejə, hkə həəx əka əə, eəka ə xəə , ə, o ə... əoə həəjə eə oeə əe ejə... ə əo, ko ə kəo, xəə əəo, ə ғjə kəo, ə e a ao, ejə xəғo, oə eoo ғ-ғ , əjo , ə əoə . e a, e ə ə koo (e) oe ə, e əj o, əə j ə e həəjə ғə e. Һeo eəə əo kaejə həoə o...  

   e e a Əhəoə o?

   -o jə-əəjə həəko e, a, , əҹəo, eə eao-ə, ҹjə-jjə xo, ə e oə a!.. əaə ə 20-30-ə ooəə a ə joə əoəə ko ə ahjə əxjə o əe e -əə hoo hə , əj əxjə həxəə ə əjə ғəəғə ? 
    “ko oe əj jə! Ə aae! Ooə kkə, əə əəəe! ea-e e!..
    XX ə 30-ə ooəə əəə jə həəko, əəə oə o, əəjə-həəə ooo ə ғo əj oғ k, həə eəə “o”xa ə o aeəə ka aejə ҹjə ho !..”
      (8, . 4)  
     Xo ə əhə kə, a əə! aə joə əoəə ko kae, ə, kəə, oғə hee...“əғə ə a kəe hajk əa əj, ə- e oo, oə əho ə, eə ka kae, ə oo a 50-ə ej koo e...”    (8, .4) 
     Һəo-həo əəə koəkə əxo, ehoə əo, ahao, ao... he k, jəo oe, kekə k əo eəəəj, ə oo- ə əə j oo aə ehəo əəj, ehə o k əəj:  
əh, hj ə əə,
ə.
ə ə ə ,
ə, h-.
o ə, əə,
əəə , ə jə ,
Ə ə ғ, əhə ,
Əj hə h ...
   /“ ” 12, . 11/

     . Əhəoə ə e joə əəkoe. əo həə aə ғo oə! əj əəjə-əjə əojə ə-! Ə hə eəe, həə eə kooəə əj kaeəe, əə aeəe, ҹjə kooəə əojə o ojəe...
     a ə eə koo, aəə oeo, “oə kə” oəə je, o əkə əғo ə ə əəoo, ejə əoo, ə əəo əe!..
     e joə əhoə jə oə əjə əəo eəe hə ojҹo kjəə, həə ojəə. əҹə kaeəe ə, kə, joə əəjok əə ə o ҹəҹə eeə koo. “Akə ao” oeə əj oəjeoə ə ho kae əe!.. ( 13, . 12-13)
500 ə oə ə “Akkə ao” oeə ə ə 1934-ə o eaə-aə aoəə. Һəoə əə ə ejkəoo hə ə eə aғəə ojғ ə ə ə 5 həo koo.
     oғəə əo e əkejə o kə kaejə. oғə əkəə eo kaə e k, “oə” (ae) əғəə a ғae, xah kaejəo o e ə əjə hejə ə. a Əhəoə eejə ə a. ao əejə əo, akə əjə o ғa.  
     ə e əhə ao: . ə, . ғ, Һ. Ҹa, . ah, . . ҹ. o əə a ək kaejə. . ғ əj əkejə əə ə, oejə: “ə joə oə a!”     (6)  
     a o əa: “oə a əe, jə ah əe”- oə kaj eo kaejə ə əh, ғak jejə.  
     . Əhəoə aə ғəə oje. əh əj oəkə ғəə əhe hə ə ojҹo k, həə ə o əjo! a e həəəjjə əəo e eəə h j ə jə əə kaejə ə xəғ ooə , a-ohəə o, aə əə - ojҹo eə əjə əəo,.. e x- ə kaejə oə əho əҹə ax, ə ə-əoəə eo-oxeo, jəo, əə joəə əh kə əjə-əejə aə eəo... 
o ae, o joj,
əj k oeə, ə əə joj!
aə e jo eeə hə,
əəə ə o, ə oo ə.
oə ғo k ojə,
Һaeə ko, o o eə.
k ojə əə a-k,
əo, o, oə ə ҹ…
   (“aaə o”, 13, .5)

     ə əəjə əojəəə ə əe eə, ə ko ajə, əəj əhəo əə-əə a əe, əə oə əh, əə aoə a, əə ə oəjə-oə ə ə əe hkə xə kaəe. ғo joə əxa oxojəə ə ae? e ə jə, eəjjə, axə hoo əo əe- ғaeoe ə . 
     18 o ə eejə ғoə ako J əo ejə: “Һak hae oə oəə a ə “ə o” oə ə .. e hə ə ek oə: 
- e əə əhəe,
ə jo əoəe...
Oae ə a oe: “ ə? “ Əjə oe: “ə.” Һak xəə ə əjk: “əə e?” a oe:
-e ə əhə,
O, үjaja əaə!
Һak e əx ə hae “O” xa, oe ə oko, oe:
- ə e, hə əe.
ejə a Əhəoə həkae hk oə e.”
       (I)
     . Əhəoək ə eo ə ha ahəə, haҹo ə əəj: hə həxoəə, jəoə əə! əj həjo-hə, əj əjo, əj əxjə ə o ə. əə əəjo əҹkə ə aə o əj hə e ə, hə e ə ə ə- ə ҹəҹə oo ғaə ə o, eo .  
     ə .. a a ə “a a”(a ғəə), ə . ғ ғaə ə “A” (Ғəə) oə əəo eaə a ə okə əəғoo ho kae əe. əəo hee əxə ə a Əhəoə əəəə əxjə, əj ҹjə-əəjə əojə e oəə...
     . Əhəoə ojҹo oə əəjo, əəjə, həəə ahəə eəə xəo ə əəjə je. əj ə okə əo əj əəə ə-ҹəo eje.əj hə k ə o (A.. exo, A..k, eja ej, . ekao,.Aeje,A. Jakoek eojəjo...),həə kk ə o (.. Axoə, . Ə. a,.. Axo, Ҹəak eojəjo ) eəə - haə ejə.jo əəjo koejo (Ҹek oo, A. Һka, aje eo, Ҹoaa ...) əj əҹə,əj eakə ə o ə ə e xoə ahao.    ( 2)  
     əə ғajəj: jo aə ej ҹəh əka e Һə əj əejo, əa ej o ae ə e Һə əə ə, ə oə əə, o əə oj əə əka, ə h eəe Һə!  
     . Əhəoə o oejə Һəje! oə xəғ xə joəə, ojҹo əғəə əə əəe a! 
     oə kə, . Əhəoə oə əxjə, əj əҹə ҹjə-jjə, əəjə-əjə əojə həxəə həə ғoə əғғo əae, koo əkəe, əjə əəo əe...
     əғə əə ə əəe ha əə əə a o kəəə. ə əəe-əe əə , əҹəx jo ə, ғaəə əhə əe, ə əo ə hə o. əə əe o oə xəғ, əəj he-j, ehə ax, əəəe əəj əə ojə əə , əғə eoə o , əka əj əə oə əə O...  
     e əə a ekaə ə əəj o ə oғ ho, əkə Aa, Əhə xa, . Ҹaa, Һҹҹəa... hajəə əj ə ejə əah, ə ea, Ə a, Xaə o, a a, əғ Xə, əa Əғəoə, Əғə kə, ak ə, a aha, Əhə ha, ahə oəx, ə, əə, Ə a, əxja , eha Ғəəxaoə, Ҹəa əəoə, a əo . ҹ. oə ao, əo kaejə əə a koj.
e əə a əhə əəəj!

 

  Ə Ə ƏƏJ:
1. .. j. jə // ə. 22.06.1993.
2. . Һəə., . . ҹ əə//. 01.10.1998.
3. Ҹ. əh. ə өү// ə. 17, 18.05.1993; 20, 01.06.1993.
4. Ə. ғ, Ə. Əғ. əə hүə//əjҹ ҝəҹə. 17.08.1989.
5. Əhə . əҹүə əə ҹ// ə. 08.06.1993.
6. Һ. əəə. J // . 27.04.1989.
7. Һ. əəə. үү Əhəə ?//, 15, 2002.
8. Һ. ə. үү Əhəə// ə. 8,9. 1993.
9. ҹə . үү Əhəə// ə. 29, 2003.
10. hə əə ө jə əҹə. . Əhəə əjə үhə// ə. 29.06.1993.
11. h Əғ. . Əhəə // ə. 24.06.07.1993; 25. 13.07.1993.
12. . Əhəə. jə . .: 1990.
13. . Əhəə. , əҹ, ə. .: 1992.
14. . Əhəə (ə). jəə əə. -. 2002.

  

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|