J:OO O -- A A AJE (III)

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 312 )
image

 

 OO O - A A AJE

(III)

   o əəjoəə a aje ə kə əə əj ae: aoo (a ajek ə ə ao - . Xə, A. aja . ҹ.) həəkə kaejə əj əhoəə, əə O əjə h ( a ajek ə ə - əj əə ə ao . Xoə, J. aja . ҹ. əə) ejko. Һe əə Һə (a aje ə ə ə ao ( . . a, .Ə. a, . Əhəoə . ҹ.) əj jə əəo k, oə əjə əok. 
    əəə, oa əah a ( XVIII ə) “ oəj-əəj, ə kə?” o ea eəə a aje ə jo ojə ғo əj ajə:
e əoəo ə ,
oko əoəo oə ə?


    eəə ғojə kaejə akoə xoə ə əo e eəə kəoə ə o: 
aəa ə ғə-aj, əə,
-eje, hkə xəғ əə,
oə: , kəxo h əəə,
eə o ə əkə ,
oko əoəo oə ə?  
           ( IV, .29)

     jajə əə ə ғ ə k, ə a əo əj oғə, ə həa əoe oj:
o əo ha oə o əeəə,
e oj-ojk a əa kəəə,
Eə eə əə əəə,
kae eə e əғo ,
oko əoəo oə ə?  
             ( IV,. 29-30) 

     aə xa əə Xoə ə a aje ҹəoəə ə jo əojə kaə ə axo: k (ko) ғaəkəo eəə xəғ o ə, o (ko) e ҹəҹə ə jo əkəj, eə kəxa k (ko) eəə jo ejə:
...əə əғo - əə ҹoə ao
ə kəoə eoo,
e eoo əə oə “joo”
aeə ə əə ho,
ғo əoəo oə ə?
                        (IX) 

     Jaa aja ejə kəjə ə ғ: ə a aje ə ə əə xa ҹəoəə o ojə e əəə-oaə əəo ə ҹo ə jjə əəoə ə əə ə: 
Əo əkə ə ə-ə əəj,
ə-a ok, hae əə- əəj,
Ko heo əoəəj, oəəj,
Oə hee e həo, e
əoeə ha o ə ə!
                              (IX, 21, a, 2003)

     a o əa . Ə. a ə “ғ-əhə” oəə e, əjo ka kaejə ҹəjə əə okoə, həxoə, xa ə oe, xaə oo ejk, e ə oj (e o, e əjə o) oe jjə k, aə əkə əə ғo əjə k, ə oəə ojə, j ejə, kə-o jjə: 
o ej k, hə oeə,
əə okə ə ehae.
ғ kə kae kə-əo;
əə ə: ə əə kə ғae!

əo əə eəə o,
əj ak “a-a”kaə eə a.
əə , əoe, ha ғə ,
əh kə, “-” kaə eə a.

Aə o, əoə əə,
Ohaəe oəo ə oə.
Aə ə əə, ej kə,
Ғa ə kə əə axoə!..
                    (I, . 97)


     ak a o əeə a aje əəo oaejə ə həoə :
əə k, əə əə əj əə,
əə hao o ə?
Aə əəə ko əə,
ə oj k kə ə o!..
                        (“k” (2002) IV, . 61)

   “ejəə o ko əəe”, “eax haə k xx əjə”, “ə- aəkə oəx he” . ҹ. xəғ əəo, aokə əo əə əx ə kə a aje e joə ə (ejəə ə “joo” o) ə “k” ( aha: ə xəғ) ғo “əhə” kaejə:
ə oj əəə, ə eoo,
ə ək o, e o?
aha, xəc əe e kao oo,
Kəғə əe ə oo!

əo əkə, ə ə jəə,
Ғaə ə əoəə?
Һeo kə əəjəə,
Aoxə əhə oj ə ғə!
                                       (“k” (2002), IV, . 61)

     aəə ək oəoe k, aə ao əə ə ə a aje eo, əj ə e eə əj eo ək. Һəə a aje əə ə ҹo ao əo əe, ҹəo oəe ə. əəə, “Əə ғoo”(1990) “a kə”(1990) . Ə. a; “oko əoəo oə ə?” (1991) .. a ; “ə aj”(1991) X. o; “əə” (1993) Ҹa ə; “Əa əe, ҹə ” (2010) əa Aə ek oə ə əho.
     əa Aə ə “Əa əe, əə o” əhə eəə ғo əj ejə ə a oojə k, o əə əjjə, ғajə hə kaejə əj ae: əo, əh, eek o, o əe ha - ok əje, həəx əe: 
Əa əe, əə o,
əə , əə ə...
əə , əə ,
J ə, əə ,..
Ə ə, əə ,
əə , əə ə....
Ғ ə ə,
ə ə...
       
              (X)

     əa Aə həoə ejə ə jo aejə ək əkoə: o “əə o” (jə əo, əh, eek, əəjə əjjə əo) əəə ə a ae ə h, ə o, əə eəe əj ao:  
j ə , əə : 
əə ə əə ...
əə ə,
ə ғəə ə,
ə ə ə,
ə h ə,
ə əj əə ə...
                          (X)

     Әa a aje ə əa Aə ҹəoəə- ə “Əa əe, ҹə o” eəə ə jo ojə ҹo ejə: o ae hə kaejə əj ғjə əjə; əj o-k, a-əə, -əə o: ok əje, həəx əe!
 
Əa ə , əə o,
Əa əe, ҹə o!

Ҹə o, əҹəə
a eoo ə əe...
əo əe, ə əe,
Ғəə ə əe!

Ҹə o, e oo
Һə əe, xoo əe...
ə Һac əe, Xo əe,
ə ғoəə əo əe...

Ҹə o, ə əe,
o əejo kə əe,
ojə aə ə əe,
a ko ə əe,
o əe, ə əe...


   a ajeə o ojə o ғjə əjə eəҹ e ək-əko, ə əə kaejə ə aə həo: o ғjə əjə ok e əe!
Ҹə o, əə əe,
Xəə əe, aə əe,
ej eəҹə xəə əe,
ə, əə ə əe,
Oxo ə ə əe!..

Ҹə o, kəo əe,
eəxə, aəo əe,
əoe, ə-o əe!
ə kə əe, ə o əe,
ə ҹojə, ə ko əe.
ə əe, ə o əe,
eoə əxo əe!..

    a aje əjə oəjoə ə-, kaə o, əҹ əe: ej ae əj əjə xəəə kə- akə, eaə-oakə əəo ə-ə, a əəkoə. əə ee: hə, okəoə, əə, oə, əo-əh, əəjə-jjə oo, əə əhoə kaə-ako kaə ha a aje əəoəə ə oa əejə, eə aə ə əə jejə.  
    Əə ə kae əҹəx əj əjə oəjoəjəə ə 2-3 , əaəjo haeoe o eoə oo- əғғəoo...

   

     Oko oə ə əəjo:

I. A. aja “əx əeə”. . 2005.
II. “Aka”, 1-2, 2001.
III. “o ғa”, ea-1992.
IV. a aje, “Koco a?, ok, “”, 2004, 76 əh.
V. “ako”, oə a , 1990-1994 .
VI. “akj ek” 0 4, 2003 .
VII.“o”, oə, 4(9), 2002.
VIII. “oə əəғo. . 1993, 178 əh.
IX. “o əo”, oə ao ( 1992- 2007).
X. “o əo”, 2,(110) jaa-2010.
XI. “ak+ak” oə, j - 2003, jaa, a- 2004.
XII. “ə”. oə, 9-10(2006); 13(2007)

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|