J:OO O -- A A AJE

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 10 )
image

 

OO O -- A A AJE
(I)

     a aa oə aje oək ə 1959-ə o jə a 8-ə ajo ako aғaeəə. Һaəe 1976-1980-ə ooəə A oojə akəə. e o ko kaəe ajo k ho əkəəə. 1983-ə ok ə ojə ə jəə – aғae joə əkəəə. ə o,  ə k əəo əҹ  ə  Oojҹo əəə, ə e a ə k ajo əeəə 1982-ə o eaəə “əoə”oəə . ao eə əj “Koҹo a” oə eə ko ( . 2004. 76 əh.)  (II, “”, 21 ) “əəo” jə “o eoakə eo” oəə 2 ko ho, ə a ə ə.
      a oə həəko o ə k oə ə o əəjo. ko aғae o jə həəko ə joə əkəo əje. o jə əəjə o ə “Aea” ҹəjəə heo əə jo ə ə e. kəj əə oə xəғ ə əə əxjəoə j oə ə jo: əah Əje, a aje, əғ Xə, əxa, kə jə Oaj Əғəoo, ahə, Aa, Əə... - j həjə ə eə oo...(III)  
     əh o əəjo joə əəo əj ə əjo oəj aғaejəə. jəə  jə-ə a həə əaə ə 90-ə ooəə əə oə a ə oe. kjəə, jəə, jəə haə-ə oə əəo (ko) ə oəə - ə o o okaoe əh a aje . Ə. a ғəə ə akə eoəə: j əae “o eə” (1989), “Ғa a” (II, .149), “ Һa oo”, “Eə ə kaəkə” , “əo ə”, “Əə ғoo”, “Һə əə kəj əo”, “a kə”, ”Kaə həo, kaə o” (1990), “ “oko əoəo əə ə” (1991), “əo, oo” (1992), “ə” (1993)... a aje aəə eo oo əə!
     Ҹoo, o e a aje eo ə o kae ə o eo e. Əo ҹə kə ə kə əhoəə əə o –o eə-ə oə xao ahəoə e. Əo ə kə kaoe k, oə o əə əo, əə ə, əə eh əjə. oə oə ə ə əə ғəo əhjə!  
      (Һaok ə o jo ҹ ə ooə k ə ka oooo ə ə ғəo əe jə, əəj əho (əo) eje jə. əəə, k o ooo 14 oe ҹəh kaejə k, əəə kə eo ə jo ə, ғəj 1-2 əə ə əə jə ə oko oj jə. Oxoə əəə e-e ək jəo ejə - əj əə ae ejk, əj kje ejk.)
      a aje ғəəo, o  (əe), eҹ (xəə), ə  (əə)... jə ҹo kakə ao əəə ə o haəkəo hejəəə aejə k, əə heeə ғo əҹə o, əə ə ok xəəo jə. eo jə ə əə ə ahao əə ojə k, əəo ə-ə xəғ ə əhok əh kaejəe, haə ғəjғjk okajəe, xəғ əə a- ə jo ojəe, a-ək, xəғ əək, ə peaək xəə ojəe...
       əo ə o kaə o oə e e 1990-ə o ək. ə oə e (“ a”) a ə 1991-ə o - 45 əə. oə e, 20 o ə ə o e e o kə a aje akə əəo! “ a” əəj “Ғa a” e əəe. (II, “”, 81 )
      joə əkəoəə haə eəoə ə h oəj e a aje eo. əo əj a aje ə o əғ Xə e. əғ Xə əx kae əə eə ə ə ə əə əjo a aje ək, əҹ ғajə-ғao əh əj akə eok. Eə əғ Xə o əəjo ə oə a əjje, ғəə oe. Əe oejəo: oo oe a aje!
    a akə eoəə ə həə oə əғoo eho: əo-əh, xəə-əhjə, əəjə əjə, əəə əəjo, jjə hғғo, kaə aə-əəo, ғjə əəo, -ajə əao... a eo ə o əj ғoə oejəo k, ə əə ҹəhəo əj ə əkə, ə əh, ə əo oəje. Joo eəkəo k, a ə ə okə eaoe, ahə həəjə ok əəe, əe k, əj oə xa, jəə ə e əə e əe. əkə, əh, ə-o oəo a eoəə eə ə hə ҹəhəo ə jo eejə:
   Һa ə, haeə, a kə,
əə aeə, a kə.

Һaəkəo o ə a aə?
o ə əx heo ə ə aə.
akoə əoə hə əaə,
E o kaeə, a kə,
Һa ə, haeə, a kə!
    (I,  “a kə”, . 20-21)

   Һə əkəo kə, əəə hae-e həə eғa, ə ə, əkək ao kə, ə hə həjjə kə, əhəoo əok kə , ə ə ejə ғajə “o ғajo” o oə ə jəe, həəj ə , a, o ohaa o ejə!
   əkə, ko ekə joo,
Һae eə ə kaə, ə Xo!
Ə ə ojo əəkə o!
aəə əə əaə oə!
ə əə kej əpe kaə oə! 
        (I, “o ғəəҹ aə oə”, . 26)

   oe, a ək ə ə əo o, e xəғ ə ҹo ə- kaejk hejo əo a-ə əə ə. əə həə joə əo kaə, eə əhə əa jə: ( III )
   ə ҹə , jə əғo ,
Xəғ keəəj, eə, oғo ,
Əғo a oxoj kae əxo ,
əə jo e ə həə, ə,
Һeo a a ə kəə, ə!
       (I, “ə”, . 40-41)

    əə haəj kok hee o əj əə: “ok kə ə, əj kə əə.” əh e k, oə ko, eo, ojo kokə, kə-əə eəkoə-eəkoə kaejə, əə eo koək ə kə: kəoəə ə, ajxooəə , əəə h, oғəə əa...
      a aje ka aə ə aə eaə ҹəhə e ҹ-ҹəh əғ kaejə: ka eo ə ə kəə, əo eo o ғəəҹ əə əə ejə ə oo əə ejə, həa ə jə jə ҹo əo ao, k-kəəo...(III)
  kə, e hee, əғ hee,
o oaə ə əə, əe,
xəə ə e əhoo əe,
oo əeə ha əəə,
əo, ha oo, oj kəə.

e hə ғ ə əo,
əə oj ə ə eə ao,
ae ə Aғao o oo,
oj, əəjoə hə ҹo əə,
əo, ha oo, oj kəə.  
    (I, “əo, ha oo”, . 35-36)

əəə (eo kəə e, eo ə kə ғəəҹ ae) e oaha kaejə a, a kəə oaejə , a h-əhaə e, a əj e oəə o kə eo ejə. Oko e ejə k, a əə aə joo əə ə o ə eo, ojo əəəəj, aə-ohə əjə ə eo, o kaejə əo koə :
ə eə, a ə ə o ғo,
aeə, ə əə ko ғo,
Aə ғo, kə ғo, o ғo,
Һ o, ғ ə oə,
əғ, eə, ekaj ə ə...  
        (I,  “ əғ, eə”, . 37)

əə ə, əə, oo, həo, əj - ə eə oə ə h-əhaə eo hə ə ejə, ғok kaə kaejə, ə kəxaoo a əjə k, əjə:
əe, h-əha kae ə,
e əəə, əə ae ə,
Ə o əə jo ae ə,
aə əxo, əə əo ,
e, eəxo, əə əo .
    (I, “e, eəxo”, . 39-40)

     hə əəo o kaejə ə akə eoəə a aje: o Ojojҹo, oo ғjjə, ҹoғajə, ekoo;jə, eoajə, əəjə ҹ ae ə o, əəjo əғ kaejə. o xəғ j eəejo, əho a-aəə oəejo, ə a-ojə hғғo ao əjo, ҹəa o əx kaejo əəo, o he, a aje əo ə aə oə əejə, ə əo, akoo oғ ojə. əəə, xəғ oəə  e aəjo, o o əh ə ə o əj əe əeə  ooə, əəə əəə jəəj: Əəoəə oj-əə k oojo  ə ə oo eəғe jə, oə, oko əoe, ə a əə ə oj əə, eə o ojə əejə:
 eəҹ oejə oə o eə,
haəkə, haeə o eə!

ə h jə hə əə e, o,
ok ə ə eə oo o,
k kae? əo əəj o!
ə ax əho oeə o eə,
eəҹ oejə oə o eə!    
      (II, . 151)

(hee o)


Oko oə ə əəjo:
I. a aje, “Koҹo a?”. ok. “”. 2004. 76 əh.
II. “ako”//oə a. 1990-1994. 
III.“o”// 4(9). 2002.
IV.  “oə əəғo”. . 1993. 178 əh.

 

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|